متن و جملات

متن تبریک روز دختر به زبان انگلیسی

در این پست مجموعه ای از بهترین جملات پیام انگلیسی تبریک روز دختر را براتون آوردیم. امیداریم از متنها برای تبریک روز دختر استفاده کنید.

جملات زیبای تبریک روز دختر به انگلیسی

A girl should be two things: classy and fabulous. Coco Chanel

دو چیز باید در یک دختر وجود داشته باشد یکی درجه 1 بودن و دومی شگفت آور بودن

***

The beauty of a woman must be seen from in her eyes ، because that is the doorway to her heart ، the place where love resides.

Audrey Hepburn


زیبایی زن را باید در چشمان او دید ، زیرا این درگاه قلب اوست ، جایی که عشق در آن زندگی می کند.

آدری هپبورن

***

 The day you went to our life is the most propitious snapshot of our life.You made us a decent dad/mother,You helped us to end up mature,You are the valuable blessing we would ever get.

روزی که خداوند تو را به ما هدیه داد، خوش یمن ترین صحنه زندگی من بود. تو باعث شدی ما به یک پدر و مادر خوشبخت تبدیل شویم. تو به ما کمک کردی که به بلوغ کامل برسیم. تو با ارزش ترین نعمت زندگی هستی که خدا به ما عطا کرده است. ” روزت مبارک عزیزم

پیام انگلیسی تبریک روز دختر

پیام تبریک روز دختر به انگلیسی

I have no cross, lady
Just remember today that girl
You are the mother of another girl in the future
And the day will come when you will become a grandmother
So stay away from all impurity!
Happy Girl’s Day

عرضی ندارم بانو
فقط یادت باشد امروز که دختری
در آینده مادر دختر دیگری هستی
و روزی می‌آید که مادر بزرگ می‌شوی
پس جدا از همه ناپاکی‌ها، تو پاک بمان!
روز دختر مبارک

***

Angels are always there

but because they do not have the wings

called girls

فرشته ها همیشه وجود دارن

اما چون بال و پر ندارن

بهشون می گن دختر

***

 The most joyful snapshot of my life was presumably when my girl was conceived.

زیباترین صحنه زندگی ام زمانی بود که خداوند دخترم را به من هدیه داد. ” زیباترین هدیه ی خدا روزت مبارک “

متن تبریک روز دختر 1400 به انگلیسی

God smiled
The girl was created
Happy Smile God Rosette

خداوند لبخند زد
دختر آفریده شد
لبخند خدا روزت مبارک

پیام انگلیسی تبریک روز دختر


Some girls are just born with glitter in their veins.

Paris Hilton

بعضی از دختر ها صرفا با درخشش رگ های خود متولد شده اند

***

The world of girls is summed up in childhood in pink. A world that no creature can understand except the girls themselves. The girl is a creature more fragile than glass and harder than stone!
Happy Rosette Baby

دنیای دخترا از بچگی توی رنگِ صورتی خلاصه میشه. دنیایی که هیچ موجودی جز خود دخترا نمی‌تونن درکش کنند. دختر موجودی شکننده‌تر از شیشه است و سخت‌تر از سنگ!
عزیزم روزت مبارک

***

A daughter is Gods way of saying

May you have a happy life ahead

She understands and she cares

Motherhood is a path to tread

Happy Daughter’s Day.


یک دختر راهی است که خدا می گوید که

می توانید زندگی شاد را در پیش رو داشته باشید

او می فهمد و به او اهمیت می دهد

مادر بودن راهی برای پیمایش است

روز دختر مبارک.

پیام انگلیسی تبریک روز دختر

A girl is a miracle which shows magic every day in your life.

دختر شبیه به یک معجزه است زیرا باعث می شود که هر روز در زندگی متحیر شوی و چیزهای جدیدی یاد بگیری. ” روزت مبارک معجزه ی زندگیم “

***

I’m proud of myself. I’m a relieved ، happy girl

Lindsay Davenport

من به خودم افتخار می کنم. من یک دختر راحت و خوشحال هستم.

لیندسی داونپورت

***

Neglecting to let a young girl child grow is neglecting to succeed

نادیده گرفتن رشد و ارتقای یک دختر در سنین کودکی، نادیده گرفتن یک موفقیت بزرگ است. ” روزت مبارک دخترم “

***

The world of girls is summed up in childhood in pink. A world that no creature can understand except the girls themselves. The girl is a creature more fragile than glass and harder than stone!
Happy Rosette Baby

دنیای دخترا از بچگی توی رنگِ صورتی خلاصه میشه. دنیایی که هیچ موجودی جز خود دخترا نمی‌تونن درکش کنند. دختر موجودی شکننده‌تر از شیشه است و سخت‌تر از سنگ!
عزیزم روزت مبارک

پیام انگلیسی تبریک روز دختر

Girls have good tact
Girls have good paintings
“they paint Pain in its most beautiful form”
But they do not claim…!

دختر ها سلیقه های خوبی دارند

دختر ها نقاشی های خوبی دارند

”درد را در زیباترین شکلش می کشند“

ولی ادعا نمی کنند…!

تبریک روز جهانی دختر به انگلیسی

Girl, happy memories of the past
Happy moments and present and hope for the future
Dedicated to today’s daughter and future mother
Happy day

دختر، خاطرات شاد و خوشی گذشته
لحظات شاد حال و امید آینده است
تقدیم به دختر امروز و مادر آینده
روزت مبارک

***

Daughter is a beautiful part of you

Magical ، mysterious and always new

Lets celebrate and have a blast today

Wish you a happy Daughter’s Day.


دختر بخش زیبایی از شما است

جادویی ، اسرارآمیز و همیشه جدید

بیایید امروز جشن بگیریم و یک بمب شادی داشته باشیم

برای شما روز دختر شاد آرزو می کنم.

***

Future is the name of your young girl, past is the name of your mom, no past, present or future without a young girl.

آینده نام دختر توست و گذشته نام مادر توست. پس هیچ گذشته، حال یا آینده ای بدون دختر وجود نخواهد داشت. ” روز دختران مبارک

***

Baby, today is your day, I hope you enjoy every moment of your life
And achieve all the desires of your life
Happy Girl’s Day

عزیزم امروز روز توست، امیدوارم از لحظه لحظه زندگیت لذت ببری
و به تمام خواسته‌های زندگیت برسی
روز دختر مبارک

پیام انگلیسی تبریک روز دختر

Baby, today is your day, I hope you enjoy every moment of your life
And achieve all the desires of your life
Happy Girl’s Day

عزیزم امروز روز توست، امیدوارم از لحظه لحظه زندگیت لذت ببری
و به تمام خواسته‌های زندگیت برسی
روز دختر مبارک

***

“A girl is a miracle which shows magic every day in your life.

دختر شبیه به یک معجزه است زیرا باعث می شود که هر روز در زندگی متحیر شوی و چیزهای جدیدی یاد بگیری. ” روزت مبارک معجزه ی زندگیم “

اس ام اس تبریک روز دختر به انگلیسی

I believe in pink. I believe that laughing is the best calorie burner. I believe in kissing ، kissing a lot. I believe in being strong when everything seems to be going wrong. I believe that happy girls are the prettiest girls. I believe that tomorrow is another day and I believe in miracles

من به صورتی اعتقاد دارم. من معتقدم که خنده بهترین کالری سوز است. من به بوسیدن ، بوسیدن زیاد اعتقاد دارم. من اعتقاد دارم که وقتی همه چیز اشتباه پیش می رود ، قوی باشم. معتقدم دختران خوشحال زیباترین دختران هستند. من معتقدم که فردا روز دیگری است و به معجزه اعتقاد دارم.

***


The girl is like an apple that should be picked from a tall tree, not at the foot of the weeds Picking fruit

دختر سیبی است که باید از درخت سربلندی چیده شود نه در پای علف های هرز…

پیام انگلیسی تبریک روز دختر

Daughters are angels Sent from above

To fill our heart With unending love.

Happy Daughter’s Day


دختران فرشته ای هستند که از آسمان فرستاده شده اند

برای پر کردن قلب ما با عشق بی پایان.

روز دختر مبارک

***

God has given us daughters so that we can preserve the human species on earth”

 Amit Abraham.

خداوند دختران را آفرید تا ما بتوانیم نسل انسان را روی زمین زنده نگه داریم.پس قدر این موجودات گرانبها را بدانید.

***

A daughter is the best thing that can happen to you

because a daughter fills you heart with magic and love

Happy Daughter’s day

دختر بهترین چیزی است که می تواند برای شما اتفاق بیفتد

زیرا یک دختر قلب شما را با جادو و عشق پر می کند.

روز دختر مبارک.

***

Each Man Needs A Mother, Wife, Sister Then Why Not A Daughter

مردی که در زندگی به یک مادر، همسر و خواهر نیاز دارد، چگونه می تواند به یک دختر نیاز نداشته باشد؟ ” روزت مبارک دختر قشنگم “

***

The beauty of a woman must be seen from in her eyes ، because that is the doorway to her heart ، the place where love resides.

Audrey Hepburn

زیبایی زن را باید در چشمان او دید ، زیرا این درگاه قلب اوست ، جایی که عشق در آن زندگی می کند.

آدری هپبورن

پیام انگلیسی تبریک روز دختر

Angels are always there, but because they do not have the wings called girls

فرشته ها همیشه وجود دارن اما چون بال و پر ندارن بهشون می گن دختر

***

All girls should have a poem
Which is written for them
Even if it is necessary to do so
Let heaven come to earth!
Happy Girl’s Day

همه ی دختران باید شعری داشته باشند
که برای آنان نوشته شده باشد
حتی اگر لازم باشد برای این کار
آسمان به زمین بیاید!
روز دختر مبارک

***

Daughters are loving ، daughters are kind

A beautiful heart ، a thoughtful mind

You are my star ، I am proud to say

Wish you a Happy Daughter’s Day.


دختران عاشق هستند ، دختران مهربان هستند

یک قلب زیبا ، یک ذهن متفکر

شما ستاره من هستید ، با افتخار می گویم

روز دختر مبارک

***

“Your smile makes me happy.

Your success stories make me proud.

Thank you for being a great daughter.

I love you.”

لبخند تو مرا شاد می کند

موفقیت تو مرا مفتخر می کند

ممنونم ازت دخترم

عاشقتم ” روزت مبارک دخترم “

پیام انگلیسی تبریک روز دختر

Daughters are angels Sent from above

To fill our heart With unending love

Happy Daughter’s Day

دختران فرشته ای هستند که از آسمان فرستاده شده اند

برای پر کردن قلب ما با عشق بی پایان.

روز دختر مبارک

***

“Girls are pearls, ladies are rubies, mothers are moulders, and women are wonderful.”  Ifeanyi Enoch Onuoha.

دختران مروارید هستند، زنان یاقوت هستند، مادران قالب جواهرات هستند. پس همه خانم ها شگفت انگیزند. ” روزتان مبارک تمام دختران دنیا “

***

I’m proud of myself. I’m a relieved ، happy girl.

Lindsay Davenport

من به خودم افتخار می کنم. من یک دختر راحت و خوشحال هستم.

لیندسی داونپورت

***

I love dressing up. It’s the best part of being a girl, I think.

Emma Roberts

من عاشق لباس پوشیدن هستم در واقع بهترین قسمت دختر بودن همین است.

***

Girls are angels from heaven
To fill our hearts with endless love
Happy daughter Rosette

دختران فرشتگانی هستند از آسمان
برای پر کردن قلب ما با عشق بی پایان
دخترم روزت مبارک

پیام انگلیسی تبریک روز دختر

Dream and wishes will come true

Hope and a new dawn will be waiting for you

Be youself ، say what you feel

Your existence is a big deal

Happy Daughter’s Day.


رویاها و آرزوها محقق می شوند

امید و طلوع جدید منتظر شما خواهد بود

خودتان باشید ، آنچه را احساس می کنید بگویید

وجود شما چیز بزرگی است

روز دختر مبارک.

***

Daughters are loving ، daughters are kind

A beautiful heart ، a thoughtful mind

You are my star ، I am proud to say

Wish you a Happy Daughter’s Day.

دختران عاشق هستند ، دختران مهربان هستند

یک قلب زیبا ، یک ذهن متفکر

شما ستاره من هستید ، با افتخار می گویم

روز دختر مبارک

***

On the day you were born, I could see the sparkle in your eyes and that’s when I realized that you would be a guiding light throughout my life.”

زمانی که تو متولد شدی تلالویی را در چشمانت دیدم و همان موقع بود که فهمیدم تو نور راه گشای زندگی منی . ” روزت مبارک دخترم “

پیام انگلیسی تبریک روز دختر

I believe in pink. I believe that laughing is the best calorie burner. I believe in kissing ، kissing a lot. I believe in being strong when everything seems to be going wrong. I believe that happy girls are the prettiest girls. I believe that tomorrow is another day and I believe in miracles.

من به صورتی اعتقاد دارم. من معتقدم که خنده بهترین کالری سوز است. من به بوسیدن ، بوسیدن زیاد اعتقاد دارم. من اعتقاد دارم که وقتی همه چیز اشتباه پیش می رود ، قوی باشم. معتقدم دختران خوشحال زیباترین دختران هستند. من معتقدم که فردا روز دیگری است و به معجزه اعتقاد دارم.

***

I think it’s important for girls to be confident. Believe in yourself

Paris Hilton

فکر میکنم برای دختران این موضوع مهمی باشد که اعتماد داشته باشند.خودتان را باور کنید

***

My Daughter! When I look at you

I can not deny the existence of God

Oh, only God could

Has created a creature of your beauty and astonishment

Happy Girl’s Day

دخترم! وقتی که به تو نگاه می‌کنم

نمی تونم وجود خدا رو منکر بشم

آخه فقط خدا میتونسته

موجودی رو به زیبایی و حیرت انگیزی تو خلق کرده باشه

روز دختر مبارک

***

I am lucky to have a daughter like you

Loving caring and understanding too

You have changed my life for good

Thanks for this cheerfull mood

Happy Daughter’s Day


من خوشبختم که دختری مثل شما دارم

دوست داشتن دلسوز و درک

شما زندگی من را به خوبی تغییر داده اید

با تشکر از این روحیه شاد

روز دختران مبارک

پیام انگلیسی تبریک روز دختر

Dream and wishes will come true

Hope and a new dawn will be waiting for you

Be youself ، say what you feel

Your existence is a big deal

Happy Daughter’s Day

رویاها و آرزوها محقق می شوند

امید و طلوع جدید منتظر شما خواهد بود

خودتان باشید ، آنچه را احساس می کنید بگویید

وجود شما چیز بزرگی است

روز دختر مبارک.

***

“Your smile makes me happy.

Your success stories make me proud.

Thank you for being a great daughter.

I love you.”

لبخند تو مرا شاد می کند

موفقیت تو مرا مفتخر می کند

ممنونم ازت دخترم

عاشقتم ” روزت مبارک دخترم “

***

A daughter is Gods way of saying

May you have a happy life ahead

She understands and she cares

Motherhood is a path to tread

Happy Daughter’s Day.

یک دختر راهی است که خدا می گوید که

می توانید زندگی شاد را در پیش رو داشته باشید

او می فهمد و به او اهمیت می دهد

مادر بودن راهی برای پیمایش است

روز دختر مبارک.

***

Do not have a girl who needs a man
Have a girl you need a man
And the two are very different. . .

دختری نباش که به مردی نیاز داره

دختری باش که مردی به اون نیاز داره

و این دو باهم خیلی متفاوتند . . .

متن احساسی و عاشقانه

With all the colored pencils in the world

In any language you know or do not know

Free from all similes, metaphors and ambiguities

I will write only one sentence for you

I love you, my dearest daughter

Happy day

با تمام مداد رنگی های دنیا

به هر زبانی که بدانی یا ندانی

خالی از هرتشبیه و استعاره و ایهام

تنها یک جمله برایت خواهم نوشت

دوستت دارم دختر عزیزتر از جانم

روزت مبارک

پیام انگلیسی تبریک روز دختر

My darling baby ، its your day

So let me know ، what’s the plan today

Lets live this day and make it worth

You made my life ، by taking birth

Happy Daughter’s Day.


عزیزم عزیزم ، روز شماست

بنابراین به من اطلاع دهید ، امروز چه برنامه ای داری

بیایید این روز زندگی کنید و ارزش آن را بدست آورید

تو زندگی منو با تولدت ساختی

روز دختر مبارک.

***


I bring a sky full of love for my daughter

I will give forgiveness for her cute eyes

A heart-filled heart and soul, a song of sorrow

My gift to my daughter who is strange and indifferent

برای دختر گلم یه آسمون عشق میارم

برای ناز اون چشاش سخاوت هدیه میارم

یک دل سرشار از امید و مهر، ترانه ساز غصه ها

هدیه من به دخترم، همون غریب بی ریا

کپشن تبریک روز دختر به انگلیسی

Hopes for a bright future

Blessings for a new tomorrow

May life be a wonderland

May there be no pain or sorrow

Happy Daughter’s Day my love

برای آینده ای روشن امیدوارم

برکت برای فردای جدید

باشد که زندگی یک سرزمین عجایب باشد

باشد که درد و اندوهی نباشد

روز دختر مبارک عشق من.

***

I am a good and kind girl

It gets stuck in you

My soul, my soul, my bondage

When I kiss the rain on the fence of your hands

Happy Rosette Baby Girl

دختر خوب و مهربانم

آغشته به تو میشود

روحم ، نفسم ، بند بند وجودم

وقتی در حصار دستانت بوسه باران می شوم

دختر عزیزم روزت مبارک

***

My darling baby ، its your day

So let me know ، what’s the plan today

Lets live this day and make it worth

You made my life ، by taking birth

Happy Daughter’s Day

عزیزم عزیزم ، روز شماست

بنابراین به من اطلاع دهید ، امروز چه برنامه ای داری

بیایید این روز زندگی کنید و ارزش آن را بدست آورید

تو زندگی منو با تولدت ساختی

روز دختر مبارک

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا