متن و جملات

متن تسلیت به انگلیسی | جملات درگذشت عزیزان به زبان انگلیسی با ترجمه فارسی

متن تسلیت به انگلیسی از جمله متن های مهم تسلیت می باشد که می توانید به انگلیسی به افراد مختلف تسلیت بگویید.

پیام تسلیت به انگلیسی

It’s terrible to hear about your loss and I express my sincere sympathy to you and your family

***

My heartfelt sympathy for the loss of your husband / wife. I know you had a great marriage and loved him / her so much. I share your grief at this trying time.

همدردی صمیمانه‌ی مرا برای از دست دادن همسرتان بپذیرید. می‌دانم که زندگی مشترک فوق‌العاده‌ای داشتید و عاشق همسرتان بودید. مرا شریک غم و اندوه خود بدانید.

***

I will forever cherish his leadership and guidance. I will carry him forever in my heart. Please accept my heartfelt condolences.

من همیشه رهبری و هدایت او را گرامی خواهم داشت. من او را برای همیشه در قلب خود نگه خواهم داشت. لطفاً تسلیت صمیمانه من را بپذیرید.

متن تسلیت به انگلیسی

پیام تسلیت

 

 My heart goes out to you and your family on the passing of your husband, father and best friend, know that you are in my thoughts and prayers

***

I am deeply saddened by the loss of your wife / husband. She / He will be truly missed, and I will include you and your family in my daily prayers.
از شنیدن خبر فوت همسرتان از صمیم قلب ناراحت شدم. مطمئنا جای او بسیار خالی خواهد بود و از شما و خانواده‌تان در دعاهای روزمره‌ام یاد خواهم کرد.

***

متن تسلیت فوت به انگلیسی

Mother is the most expensive being on earth. No one and nothing can fill the void created by the loss of our dear mother

متن تسلیت فوت مادر 

Once the tears have dried up, and you have said your goodbyes, what is left is the beautiful and happy memories that you shared with your mother. May you find comfort in the memories you shared with your mom, accept my sincere condolences.

هنگامی که اشک‌ها خشک شوند و خداحافظی به پایان رسد، تنها چیز زیبایی که باقی می‌ماند، خاطرات زیبا و شاد شما با مادرتان است. باشد که خاطرات شما با مادرتان مایه‌ی تسلی شما شود. تسلیت خالصانه‌ی مرا بپذیرید.

متن تسلیت به انگلیسی

You and your family are in my heart and mind. My condolences on the passing of your father.

تو و خانواده‌ات در قلب و ذهن من جا دارید. من رو در غم از دست دادن پدرت شریک بدون.

***

I heard about the passing of your husband / wife; I hope you can take some comfort in knowing that he / she was a great friend, and he / she will be sorely missed.

من خبر فوت همسرتان را شنیدم؛ امیدوارم این سخن که همسرتان فرد فوق‌العاده‌ای بود و بسیار دلتنگ او خواهیم بود، کمی باعث تسلی خاطرتان شود.

جملات تسلیت فوت خواهر به انگلیسی

I am sorry to hear about your sister, she lived a fabulous life and was an inspiration to everyone who knew her. My deepest condolences.

راجع به خواهرتان متاسفم، او زندگی محشری داشت. برای همه‌ی کسانی که او را میشناختند، الهام‌بخش بود. تسلیت صمیمانه‌ی مرا بپذیرید.

متن تسلیت به انگلیسی

“I’m sorry for your loss. May God ease this painful period for you. Stay strong.”.

***

A person who left the world actually never left leaves us, He stay with us for forever in for more memories in our heart and mind. Please accept our condolences for your father Death. He will always be remembered.

فردی که جهان را ترک کرد، هرگز ما را ترک نکرد، او برای همیشه در کنار ما برای همیشه خاطره های بیشتری در قلب و ذهن ما باقی می ماند. لطفا تسلیت برای مرگ پدر خود قبول کنید. او همیشه به یاد خواهد آمد.

متن تسلیت برای فوت فرزند

She / He will always be remembered, as I will forever hold her / his in my heart. God rest her /his soul.

او همیشه در یادها خواهد ماند، همانگونه که همیشه در قلب من خواهد ماند. خداوند او را بیامرزد

***

May the fond memories of your wife / husband bring you comfort during this hard time in your life. My heart and prayers go out to you and your family.

باشد که یادآوری خاطره‌های همسرتان در این شرایط سخت تسلی خاطر برایتان به ارمغان آورد. قلب و دعاهایم به همراه شما و خانواده‌تان.

متن تسلیت به انگلیسی

Losing someone we love is never easy, but we must be thankful for, the beautiful moments and memories we shared with them. Your mother was a beautiful and kind soul, and she will not be forgotten.

از دست دادن عزیزان اصلا آسان نیست، اما ما باید به خاطر همه‌ی لحظات و خاطراتی که با آن‌ها داشتیم، شکرگزار باشیم. مادرتان بسیار زیبا و مهربان بود. هیچ‌گاه او را فراموش نخواهیم کرد.

پیام تسلیت فوت بـه زبان انگلیسی

 

We lost a great friend, but the universe received a new beautiful star. My condolences to you and your family

Nothing is more painful in life as the separation of a jewel. God rest his soul. My most sincere condolences

***

خوشا شبی که به آرامگاه من باشی
من آسمان تو باشم، تو ماه من باشی

***

My deepest sympathies go out to you and your family. May God give you the peace that you seek.

از صمیم قلب شما و خانوادتون رو درک می‌کنم. خدا بهتون آرامش بده.

***
I am deeply saddened by the loss of your wife / husband. She / He will be truly missed, and I will include you and your family in my daily prayers.

از شنیدن خبر فوت همسرتان از صمیم قلب ناراحت شدم. مطمئنا جای او بسیار خالی خواهد بود و از شما و خانواده‌تان در دعاهای روزمره‌ام یاد خواهم کرد.

متن تسلیت به انگلیسی

The news of sudden death of your father totally shocked me. He was my real-life mentor, I learned a lot of things from him. He also liked me a lot. I Pray to god to give strength to the whole family to cope up with this loss.

اخبار مرگ ناگهانی پدرت کاملا من را تکان داد. او مربی زندگی من بود، من چیزهای زیادی از او آموختم. او همچنین مرا بسیار دوست داشت. از خدا می خواهم به قدرت به تمام خانواده به مقابله با این از دست دادن.

***

Please accept my condolences, just know that I am here for you, please don’t hesitate to reach out, especially during this difficult time

پیام تسلیت فوت پدر به انگلیسی

 

My deepest sympathies go out to you and your family. May God give you the peace that you seek

***

Wishing you peace to bring comfort and the courage to face the days ahead and loving memories to forever hold in your hearts

متن تسلیت به انگلیسی

I extend my deepest sympathies to you and your family. May the soul of your mother be at peace with our Heavenly Father.

من از صمیم قلب با شما و خانواده شما همدردی می‌کنم.

پیام تسلیت به انگلیسی برای فوت پدر

.Please accept my condolences on the loss of your dad. His life is an inspiration to me and many others

لطفا تسلیت مرا برای فوت پدرتان بپذیرید. زندگی او الهام‌بخش من و بسیاری از افراد دیگر بود.

***

Please accept my condolences, just know that I am here for you, please don’t hesitate to reach out, especially during this difficult time

***

Please accept my deepest condolence on your father’s loss. I know how much you are close to your father. He is your real life inspiration. Just remember all the sweet memories and time you spent with him to forget this hard time.

لطفا عمیق ترین تسلیم شدن در از دست دادن پدرت را بپذیر من می دانم چقدر به پدرت نزدیک هستی او الهام زندگی واقعی شما است. فقط تمام خاطرات شیرین و زمان را که با او گذرانده اید به خاطر این زمان سخت فراموش میشوید.

ابراز همدردی به انگلیسی

 

My heartfelt condolences go out to you and your family. I will surely miss the presence of a truly lovable and kind person

متن تسلیت به انگلیسی

My heart goes out to you and your family on the passing of your husband, father and best friend, know that you are in my thoughts and prayers

***

I am deeply saddened by the loss that you and your family have encountered. My condolences.

عمیقا از غمی که شما و خانوادتون باهاش روبرو شدید،ناراحتم. من رو شریک غمتان بدانید

جملات زیبا برای تسلیت فوت برادر و داداش به انگلیسی

Your brother is the kindest and bravest person I have ever met, Stay strong and know that he continues to live in our heart. My sympathies.

برادر شما مهربانترین و شجاع‌ترین شخصی است که من تاکنون ملاقات کرده‌ام، قوی باشید و بدانید که او همچنان در قلب ما زندگی می‌کند. همدردی من را بپذیرید.

***

Please accept my condolences, just know that I am here for you, please don’t hesitate to reach out, especially during this difficult time.

تسلیت می‌گم. من به خاطر تو اینجا هستم، هر کمکی که از دست من بر میاد، خصوصا در این شرایط سخت دریغ نکن.

متن تسلیت به انگلیسی

My condolences to you and your family on the passing of your father. It is never easy to lose a parent, no matter their age. I pray for your peace and comfort during this difficult period.

به شما و خانواده‌تان به خاطر فوت پدرتان تسلیت می‌گویم. از دست دادن والدین، صرف نظر از سنشان، هیچگاه آسان نیست. برای آرامش و تسلی شما در این زمان سخت دعا می‌کنم.

ابراز همدردی به انگلیسی

My heartfelt condolences go out to you and your family. I will surely miss the presence of a truly lovable and kind person

***

My sincere condolence is with you and your family.
May Dad’s should rest in peace
Time will sort all the hard time in your life.
Just be calm and strong!

تسلیت صمیمانه من است با شما و خانواده خود را.
ممکن است پدر در آرامش بماند
زمان همه زمان های سخت در زندگی شما مرتب خواهد شد.
فقط آرام و قوی باش

***

“A person that departs from this earth never truly leaves, for they are still alive in our hearts and minds, through us, they live on. Surely she will not be forgotten.”

***

I am so sorry to hear about your father’s passing. We hope that the love of family and friends will comfort and strengthen you in the days ahead.

از شنیدن خبر فوت پدرتان خیلی متاسفم. ما امیدواریم که عشق خانواده و دوستان‌تان موجب تسلی و قوت قلب شما در روزهای پیش رو باشد.

متن تسلیت به انگلیسی

Once the tears have dried up, and you have said your goodbyes, what is left is the beautiful and happy memories that you shared with your mother. May you find comfort in the memories you shared with your mom, accept my sincere condolences.

هنگامی که اشک‌ها خشک شوند و خداحافظی به پایان رسد، تنها چیز زیبایی که باقی می‌ماند، خاطرات زیبا و شاد شما با مادرتان است. باشد که خاطرات شما با مادرتان مایه‌ی تسلی شما شود. تسلیت خالصانه‌ی مرا بپذیرید.

***

Once the tears have dried up, and you have said your goodbyes, what is left is the beautiful and happy memories that you shared with your mother. May you find comfort in the memories you shared with your mom, accept my sincere condolences.

هنگامی که اشک‌ها خشک شوند و خداحافظی به پایان رسد، تنها چیز زیبایی که باقی می‌ماند، خاطرات زیبا و شاد شما با مادرتان است. باشد که خاطرات شما با مادرتان مایه‌ی تسلی شما شود. تسلیت خالصانه‌ی مرا بپذیرید.

جملات تسلیت گفتن به انگلیسی

In these moments of loss, words are useless. God rest her soul in peace and the angels to always be there with you!

متن تسلیت به انگلیسی

I am deeply saddened by the news of your loss. I pray that God will grant you the strength. My most sincere condolences.

از این ضایعه خیلی ناراحتم دعا می‌کنم که خداوند به شما قدرت بدهد. از صمیم قلب تسلیت میگم.

***

Please accept my condolences, just know that I am here for you, please don’t hesitate to reach out, especially during this difficult time

جملات زیبا برای تسلیت فوت برادر و داداش به انگلیسی

Your brother is the kindest and bravest person I have ever met, Stay strong and know that he continues to live in our heart. My sympathies.

برادر شما مهربانترین و شجاع‌ترین شخصی است که من تاکنون ملاقات کرده‌ام، قوی باشید و بدانید که او همچنان در قلب ما زندگی می‌کند. همدردی من را بپذیرید.

***

I cannot even begin to understand what you are going through right now, but I would like to offer my prayers and condolences to you and your family.”

متن تسلیت به انگلیسی

I know Forgetting this loss is very difficult. My Heartfelt condolences are with you. If I can do anything for you please let me know.

من می دانم فراموش کردن این از دست دادن بسیار دشوار است. تسلیت عمیق من با شما هستند. اگر می توانم هر کاری را برای شما انجام دهم لطفا اجازه دهید انجام دهم

***

Your brother can only be physically gone but never the life lived and the memories shared. Have faith and be strong, may his soul rest in peace.

برادرتان ممکن است فقط از نظر فیزیکی دیگر وجود نداشته باشد، اما زندگی و خاطرات ما جای دارد. محکم باش و ایمان داشته باش. باشد که روح او در آرامش باشد.

***

My thoughts are with you and your family at this hard time caused by the painful loss of your dear brother. Accept my deepest sympathy”

***

Your father was a great person and unforgettable person. I will miss him every time I will be with you. Kindly accept my heartfelt condolence of your father Demise.

پدرت یک شخص عالی و شخص فراموش نشدنی بود. هر زمانی که با شما خواهم بود او را از دست خواهم داد. لطفا تسلیت صمیمانه من وفات پدر خود قبول کنید.

جملات تسلیت درگذشت مادر با ترجمه فارسی

Please accept my heartfelt condolences on the passing of your mother, know that I’m available if you need a shoulder to cry on. God bless her soul.

لطفا تسلیت صمیمانه‌ی مرا به خاطر فوت مادرتان بپذیرید. اگر نیازی به شانه‌ای برای گریه داشتید من در خدمت شما خواهم بود. خداوند او را بیامرزد.

متن تسلیت به انگلیسی

A person that departs from this earth never truly leaves, for they are still alive in our hearts and minds, through us, they live on. Surely she will not be forgotten.

***

Your brother is the kindest and bravest person I have ever met, Stay strong and know that he continues to live in our heart. My sympathies.

برادر شما مهربانترین و شجاع‌ترین شخصی است که من تاکنون ملاقات کرده‌ام، قوی باشید و بدانید که او همچنان در قلب ما زندگی می‌کند. همدردی من را بپذیرید.

جمله های زیبا برای تسلیت 

We will never forget the image of his / her energetic and bright face. May God grant him eternal rest and the family the strength to bear his / her untimely passing.

ما هرگز چهره‌ی پرانرژی و نورانی او را فراموش نخواهیم کرد. باشد که خداوند او را بیامرزد و به خانواده‌اش برای تحمل این درگذشت، صبر عطا کند.

***

We lost a great friend, but the universe received a new beautiful star. My condolences to you and your family

Nothing is more painful in life as the separation of a jewel. God rest his soul. My most sincere condolences

***

I am very sorry on your father’s funeral. But, I want to let you know that he was a special person to me. He will always be remembered in my memories.

من بسیار متاسفم در مراسم تشییع پدرت هستم اما، من می خواهم به شما بگویم که او شخص خاصی برای من بود. او همیشه در خاطرات من به یاد میآید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا