تولدمتن و جملات

متن تبریک تولد به انگلیسی شوهر

بسیاری از افراد دوست دارن به زبان انگلیسی به همسرشون تبریک بگن. اگر شما هم جزو این دسته هستید براتون متن تبریک تولد به انگلیسی شوهر رو فراهم کردیم که می تونید بخونید و به انتخاب خودتون گلچین کنید. امیدواریم همیشه زندگی شاد و موفقی داشته باشید. 🙂

متن عاشقانه زیبا برای تبریک تولد انگلیسی برای عشق و همسر

MAY YOUR BRAVEST DREAMS COME TRUE AND SORROWS ARE GONE FOREVER. HAPPY BIRTHDAY TO A SPECIAL MAN.

باشد که شجاعانه ترین آرزوهایت به حقیقت بپیوندند و غم ها برای همشیه از بین بروند. تولدت مبارک مرد خاص.

****

Happy Birthday to my best friend, my greatest critic, my fiercest supporter, my accomplice, my soulmate, my love, my everything.

تولدت مبارک بهترین دوست من، بزرگترین منتقد من، سرسخت ترین حامی من، همراه من، هم روح من، عشق من، همه چیز من…

****

Thinking of the times
we spent together
brings a sweet smile
on my face!
Happy Birthday
to a special girl
who will always
remain in my heart

فکر کردن به زمان هایی که
با هم گذرانده ایم
لبخند شیرینی
به صورتم می نشاند
“تولدت مبارک”
تقدیم به دختر خاصی
که همیشه
در قلب من است

متن تبریک تولد به انگلیسی شوهر

 I wish you can stay with me longer than you always do, because your presence gives me everything I need. You are the man in my life.

امیدوارم که بیشتر از قبل با من وقت بگذرانی زیرا حضور تو همه چیزی است که می خواهم. تو مرد زندگی من هستی.

متن تولد همسر به انگلیسی

You can blow out your candles, but nothing can extinguish the torch I carry for you.

تو می‌توانی شمع‌های تولدت را خاموش کنی، اما هیچ چیز نمی‌تواند آتش عشق مرا نسبت به تو خاموش کند.

****

A man like you is wonderful when handled with care. Hopefully I can do that for many more years. Happy Birthday.

مردی مثل تو فوق العاده است. امیدوارن به خوبی از تو مراقبت کنم.

متن تبریک تولد به انگلیسی شوهر

PIZZA DELIGHTS EVERY ENZYME OF THE MOUTH. IN THE SAME WAY, HONORABLE MEN ARE DELIGHT FOR THE SOUL OF A WOMAN. I AM HAPPY TO HAVE ONE OF THOSE MEN IN MY LIFE. SPECIAL WISHES FOR YOUR BIRTHDAY.

پیتزا هر آنزیمی در دهان را خوشنود می کند. به همین ترتیب، یک مرد محترم موجب خوشنودی روح یک زن می شود. خوشحالم که یکی از این مردها را در زندگی دارم. با آرزوهای خاص برای تولدت.

****

I feel so lucky to have you as my friend. Hope your birthday is as special as you are

.May all of your dreams come true. Happy birthday

خیلی خوش شانسم که دوستی مث تو دارم. آرزو می کنم روز تولدت هم

مثل خودت خاص باشه و همه آرزوهات برآورده بشه. تولدت مبارک!

متن تبریک تولد همسر به انگلیسی

The happiest day of my life was the day when you first told me that you loved me too. Since that day, my life has never known sadness because you are in it. On your Big Day, my heart just wants you to know that it beats only for you. Happy birthday.

شادترین روز زندگی ام همان روزی بود که برای اولین بار به من گفتی که تو هم عاشقم هستی. از آن روز زندگی ام هرگز رنگ غم را ندیده چون تو در زندگی ام هستی. در بزرگ ترین روز تو، می خواهم بدانی که قلبم فقط به خاطر تو می تپد. تولدت مبارک

****

Not many men can bring down any mountain called food. You can, and for that, you deserve the biggest cake you can imagine on your birthday. Have a blast!

مردان زیادی نیستند که بتوانند در برابر مانعی به نام غذا مقاومت کنند. به همین دلیل تو لایق بزرگ ترین کیک تولدی هستی که تصورش را هم نمی کنی. بترکون!

****

Many women desire to have their dream main in their life. We are the lucky ones who have found that man. And we must take good care of him. Happy Birthday to my special man.

بسیاری از خانم ها در آرزوی مرد رویاهای خود هستند. من خیلی خوش شانسم که تو را پیدا کردم و باید مراقبت باشم. تولدت مبارک مرد خاص زندگی من.

متن تبریک تولد به انگلیسی شوهر

 Thanks for being the best man friend I could have. Hopefully, this special day is the beginning of a year full of good health, good fortune, and happiness all around.

ممنون بابت این که بهترین دوست من بوده ای. امیدوارم، این روز خاص شروع سالی سرشار از سلامتی، خوشبختی و شادی برایت باشد.

****

Though the miles are far between us, my heart is near to yours on this your special day. Happy Birthday

اگرچه کیلومترها با هم فاصله داریم اما در این روز بخصوص، قلبم در کنار قلب توست. تولدت مبارک آرام جانم!

متن كوتاه تبريك تولد شوهر و متن براي تبريك تولد شوهر به زبان انگلیسی با ترجمه فارسی

You were crying when u were born
while evrybody was laughing there
As u live 2 blow a thousand candles,
live ur life humbly so that
u would b the one laughing when u die
and everybody else would be crying.
Happy Birthday

وقتی بدنیا اومدی تو گریه می‌کردی در حالیکه همه ی کسانی که اونجا بودند می خندیدند و برای شروع شدن زندگیت هزاران شمع روشن کردند ،

بنابر این در زندگی با تواضع و فروتنی زندگی کن تا هنگام مرگت بخندی در حالی‌که مردم دیگه گریه می‌کنند.
تولدت مبارک

متن تبریک تولد به انگلیسی شوهر

Today the earth shines a little brighter

because it’s the day you came into the world. I love you

امروز زمین کمی روشن تر شده چون روزی است

که تو پا به این جهان گذاشتی. دوستت دارم!

****

My life is you, my heart is you; my love is you, Happy Birthday to you

زندگی ام تو هستی، قلبم تو هستی، عشقم تو هستی، تولدت مبارک …

****

 I hope you have a bright future with all the challenges coming up your way. But a brave, smart, and a loving man like you can conquer the world. Happy Birthday.

امیدوارم در تمام چالش های پیش رو آینده ای درخشان و روشن داشته باشی. اما مردی به شجاعت، باهوشی و دوست داشتنی بودن تو می تواند دنیا را فتح کند. تولدت مبارک.

متن تبریک تولد به انگلیسی شوهر

Every birthday makes us one year older, but a good kiss can stop the time. Wish to give it a try, baby?

هر سالروز تولد ما رو یه سال پیرتر می کند اما یه بوسه خوب می تونه زمان رو متوقف کنه. امتحان کنیم عزیزم؟

پیام تبریک تولد همسر به انگلیسی

As you turn another page in the chapter of your life, never forget I feel so blessed to have you as my husband. Happy birthday

در حالی که برگ دیگری از فصل زندگی ات را ورق می زنی، فراموش نکن که من به خاطر داشتن تو بسیار خوشبختم شوهر عزیزم، تولدت مبارک!

****

Age is no enemy to you. Every year you become wiser and more sweet and beautiful! Happy birthday to the one year more beautiful wife

سن دشمن تو نیست چون تو هر سال که می گذرد فرزانه تر، شیرین تر و زیباتر می شوی. تولدت مبارک همسر یک سال زیباتر شده ام!

****

You are a true example that George Clooney has some serious competition. Not many people age that good, but you and Clooney are rare examples.

تو یک نمونه واقعی هستی که جورج کلونی را به مبارزه می طلبد. تعداد کمی از مردم با سن تو به این خوبی به نظر می رسند اما تو و جورج کلونی نمونه های کمیاب هستید.

****

Blow your candles out and make a beautiful wish. I will do everything to make your birthday wishes come true. Happy Birthday my Dear

شمع های تولدت رو فوت کن و یه آرزوی قشنگ داشته باش! من هر کاری می کنم تا آرزوهای تولدت برآورده بشه. تولدت مبارک عزیزم!

****

Baby, you’re an angel in my life. Let us rejoice for this is the day that God has sent you on earth so we could be together. Happy birthday

عزیزم تو فرشته زندگیم هستی، بیا امروز رو جشن بگیریم به خاطر این که خدا تو رو به زمین فرستاد تا بتونیم با هم باشیم. تولدت بهترینم!

متن زیبا برای تولد همسر به انگلیسی

I hope you have a bright future with all the challenges coming up your way. But a brave, smart, and a loving man like you can conquer the world. Happy Birthday.

امیدوارم در تمام چالش های پیش رو آینده ای درخشان و روشن داشته باشی. اما مردی به شجاعت، باهوشی و دوست داشتنی بودن تو می تواند دنیا را فتح کند. تولدت مبارک.

متن تبریک تولد به انگلیسی شوهر

Happy Birthday, baby. Trust me when I say there’s no other [man/woman] I’d rather see in [his/her] birthday suit.

تولدت مبارک عزیزم. وقتی می‌گویم (زن/مرد) دیگری نیست که دوست داشته باشم او را در لباس تولد ببینم، به من اعتماد کن…

****

Thanks for being the best man friend I could have. Hopefully, this special day is the beginning of a year full of good health, good fortune, and happiness all around.

ممنون بابت این که بهترین دوست من بوده ای. امیدوارم، این روز خاص شروع سالی سرشار از سلامتی، خوشبختی و شادی برایت باشد.

****

Every day with you is one great celebration and filled only with beautiful moments. I love you my dear. Happy Birthday

هر روزی که با تو هستم جشنی عالی است که تنها با لحظات زیبا پر شده، دوستت دارم نازنینم، تولدت مبارک!

****

To the world, you may just be one person. But to me, you are the world. Happy Birthday, my darling

شاید برای جهان تو تنها یک نفر باشی اما برای من یک دنیا هستی. تولدت مبارک عزیزم!

جملات انگلیسی عاشقانه تبریک روز تولد برای کپشن و استوری

We might be distanced, but a special male friend like deserves a special wish even a thousand miles away. Happy Birthday and may your dreams come true.

ممکن است بین ما فاصله باشد اما یک دوست خاص مانند تو لایق یک آرزوی ویژه حتی از هزاران مایل دورتر است. تولدت مبارک و با آرزوی به حقیقت پیوستن رویاهایت.

****

متن تبریک تولد به انگلیسی شوهر

Happy Birthday to God’s greatest creation. As far as I’m concerned, you’re perfect in every way.

تولد بزرگترین آفرینش خداوند مبارک! تا جایی که به من مربوط می شود ، تو از هر لحاظ عالی هستی!

****

It must have been a rainy day when you were born because the heavens were crying because it lost its most beautiful angel Happy Birthday my love

روزی که به دنیا آمدی حتما روز بارانی بوده چون بهشت به خاطر از دست دادن زیباترین فرشته اش گریه می کرده است! تولدت مبارک عشقم!

****

Happy birthday to you
Happy birthday to you
Happy birthday dear [NAME]
Happy birthday to you

تولدت مبارک
تولدت مبارک
تولدت مبارک (نام) عزیزم
تولدت مبارک

****

man like you is wonderful when handled with care. Hopefully I can do that for many more years. Happy Birthday.

مردی مثل تو فوق العاده است. امیدوارم به خوبی از تو مراقبت کنم.

متن تشکر از همسر بابت تولد به انگلیسی

Your life began on this day. My life began the day I met you. I’m so glad both days happened. Happy Birthday, darling.

زندگی تو در این روز آغاز شد و زندگی من از روزی که با تو آشنا شدم… خوشحالم که هر دوی این روزها اتفاق افتاد… تولدت مبارک عزیزم.

****

You gave me everything I seek for in a man. For that, I a thank you. Have a nice birthday and enjoy life to the fullest.

– تو هرآنچه در یک مرد به دنبالش بودم را به من داده ای. به همین دلیل ازت ممنونم. تولد خوبی داشته باشی و تا حد امکان از زندگی لذت ببر.

****

Your smile is cause for celebration. Your love is the most precious gift in the world. Your kisses could light a thousand birthday candles. Happy Birthday to someone who makes life itself feel like a special occasion.

لبخند تو دلیل برگزاری این جشن است. عشق تو گران‌بهاترین هدیه جهان است. بوسه‌هایت می‌تواند هزاران شمع تولد را روشن کند. تولدت مبارک ای کسی که می‌توانی باعث شوی زندگی خودش یک موقعیت خاص باشد.

متن تبریک تولد به انگلیسی شوهر

You can do everything, from fixing the car, to washing the dishes, and everything in between just to please me. Thank you for being the man I need.

تو قادر به انجام همه کاری هستی از تعمیر ماشین گرفته تا شستن ظرف ها و هرچیزی که مرا خوشنود می سازد. ممنونم از بابت مردی که هستی.

متن تبریک تولد به انگلیسی برای همسر

One day a year isn’t enough to celebrate someone as special as you.

تنها یک روز در سال برای بزرگداشت شخصی به اندازه شما کافی نیست.

 

***

I didn’t know what to get you for your birthday. How about my whole heart?

نمی‌دانستم برای تولدت چه چیزی را برایت بفرستم. نظرت در مورد تمام قلبم چیست؟!

****

I hope you blow out all your candles, because I’m ready to make your wish come true tonight.

امیدوارم امشب همه شمع‌های خود را خاموش کنی، زیرا من امشب آماده تحقق آرزوی تو هستم!

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بازی انفجار
جت بت
سایت انفجار
سایت انفجار
بت فوروارد
1xbet
jetbet
خرید آنتی ویروس