متن و جملات

متن فونت کشیده عاشقانه و عکس نوشته فونت کشیده و شکسته

در این پست مجموعه ای از متن فونت کشیده عاشقانه و عکس نوشته فونت کشیده و شکسته تهیه شده تابا به اشتراک گزاری آن لحظات عاشقانه را ماندگار کنید.

عکس نوشته و متن عاشقانه تیکه دار با فونت شکسته

گــــــــاهــــــــــے وَقـــــــــتــــــا….
בِلــَــــ♥ـــــم فــَـــقــَــط
ωـــَــنـــگــیــنـے نــِگــاهــِــتو مـیـخـواב…
کــــہ زُل بــِــزَنـــے بــــہ مــَــن..
مَـــــלּ بـــــہ رویِ פֿـــوבَم نــَـــیــــارَم . . .

****

مَن ْهــــَمونَم کِهـ یِـه عُــــمرِه از جْـــــادِه خاکــے رَفــــتَم …
تااااااااا …
مِنَت آسْــــــفالت رو نَکِــــــــشَم …

****

زندِگی وآ۳ دوست دآشتَـטּُ بآوَر ڪَردَنِـہ ..

مَـטּ مُدَتهآست ڪِـہ دوست دآشتَم ُ بآوَر ڪَردَم .. مُدَت هآ رآست گُفتَمُ دروغ شِنیدَم [!] ×

متن عاشقانه تیکه دار با فونت شکسته

وقــتــﮯ مـهـربـانـیــﭟ از دور
اینـﻖـدر نــزدیـــڪ اسـت
حس میــــڪـنــم
جــغــرافــیــا
یـــڪ 【 دروغ 】 تـاریـخـیـسـت . . .

متن کوتاه عاشقانه با فونت کشیده زیبا

بی تو ؛
نَـہ بویِ خآڪ نِجآتَم دآد
نَـہ شُمآرشِ سِتآرہ هآ تَسڪینَم
چِرآ صِدآیَم ڪَردی ؟ [!] ×

****

بِــه نَظَـــرِ ☜مَــــنْ☞
↺عِـــشق ↻
⇦یـــا وُجــــود نَـــدارِه⇨
یـــا⇠≅ اَپلیــــکِیشِـــنِشْ≅ ⇢
رو مَــــنْ نَـصب نِـمیــشِه✘✘✘

متن کوتاه عاشقانه با فونت کشیده زیبا

هَمیشِـہ سُڪوت نِشونِـہ یِ تاییدِ حَرفِ طَرَفِ مُقآبِل نیست ؛ گآهی نِشونِـہ یِ قَطعِ اُمید اَز سَطحِ شُعورِشِـہ [!] ×

****

عشــــ♥ــــق یـعنـﮯ:
وقــتـﮯ ازت پــرسیــבטּ چــﮧ نســبتـﮯ بـا خآنـوم בارﮮ?؟
سـرت رو بـالـآ بــگیرﮮ و شجــاعانـﮧ بگـﮯ عشقمه
میفهمـﮯ?؟

متن عاشقانه با فونت زیبا کوتاه

پایـبندَم‌ تا
“پایِ جـ♡ـان” بـه‌ تَمـــامت♥️

****

آخ کِه نمیـ ـدانی …
تنهـ ـا “دلبـ∞ـرِ” دلنَـوازِ دِلنشیـ ـنِ دِلّمـی
تـ♡ـو!

****

♡نَبـوده،نیـست وَ نَخوآهَـد بودعـَزیـزتَــر اَز تُ ڪسى بـَرآىِ مـَن♡

متن عاشقانه با فونت زیبا کوتاه

چـِقَدر سینِـه‌ جایِ کوچَکیست!
بَـرای‌ نِگَهداری‌ اَز قَلـــبی‌کِه
‌‌”مــدام‌ تو را می تَپد ”..!‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ •

****

یـہ تـ‌ار مـ‌وش کہ سهلہ…!••͜
فکـ‌رشـ‌م بہ کـسـے نـ‌مـ‌یـ‌دم!♡

متن عاشقانه فانتزی

راسـت میگـن حادثـه هیـچ وَقـت خَبــر نمیـڪنه
مثـل ¦تــ♡ـو¦ ‌ڪه یهــو شُــدی هَمــه یِ زندگیــــم …

متن عاشقانه فانتزی

قلب من تا ابد و همیشه متعلق به توعهـــ۸ـہـ۸ـــ❤ـــہـ۸ـــ

****

وجــودت تَسڪینی‌ست بَراے قَلبِ پر آشُوبَم

****

خــوشبخٺے اینـہ ڪہ هـمہ چـیزٺ پـیش یـہ نفر باشـہ
دلــٺ ، فـڪرٺ ، نـگاهـٺ

وجــودت تَسڪینی‌ست بَراے قَلبِ پر آشُوبَم

ڪنارت چقَـدر حالِ مَـن بهتَـرهه

متن عاشقانه با فونت زیبا و خاص

وَ فِڪر ڪُـטּ ڪِـہ چِـہ تَنهآست

اَگَر مآهیِ ڪوچَڪ ؛ دُچآرِ آبیِ دَریآیِ بیڪَرآטּ بآشَد .. هَمیشِـہ فآصِلـہ ای هَست  دُچآر بآیَد بود [!] ×

****

اَز بیـטּ دو وآژه یِ اِنسآטּُ اِنسآنیَت ؛ اَوَلی تو ڪوچِـہ ها ُدُوُمی لآ بِـہ لآیِ ڪِتآبآ سَرگَردونِـہ [!] ×

****

❤️یِه دنیا انسان{♡} یِه انسان دنیام*__*

****

وآقِعا بُزُرگتَریـטּ اِشتبآهی ڪِـہ هَر ڪَس تو زندگیش میڪُنِـہ اینِـہ ڪِـہ

فِڪر میڪُنِـہ اَگِـہ بآ بَقیِـہ ڪآری نَدآشتِـہ بآشِـہ , اونآ هَم باهآش ڪآری نَدآرَטּ ,, [!] ×

****

بَعضی وَقتآ خُدآ رو بُزُرگ می بینَم ,, بَعضی وَقتآ هَم ڪوچیڪ

ایـטּ تو نیستی ڪِـہ بُزُرگ میشیُ ڪوچیڪ ,, مَنَم ڪِـہ گآهی نَزدیڪ میشَمُ گآهی دور ,, [!] ×

متن زیبا با فونت شکسته برای اینستاگرام

شَبآیِ بی تو مَـ?? بی خوآب میشَم
?سی هَم اِسم تو هَر جآ ?ِـہ بآشِـہ
مِثِ پَروآنِـہ هآ بی تآب میشَم [!] ×

متن زیبا با فونت شکسته برای اینستاگرام

نَِـَِ؋َِـَِسَِ هَِاَِیَِمَِ رَِاَِ گَِرَِـَِہَِ زَِـَِבَِـَِہَِ اَِمَِ بَِـَِہَِ بَِوَِـَِבَِنَِتَِ

****

سکـــــــــــــوتــــــ بالآتَـــــــــــــــــرین گِریه یه دختَـــــــــره
وقتی سکـــــــــــــوتــــــــ میکنه
یَنـــــــی واقِعَــــــــاً شِکَستـــــــــــــــــه…

****

دْآشْتَنْ تُـــــــــــــــــوْ?
مـــــــــــــــی اَرْزِهْ بِـــــــــــــــــهْ هَمِـــــــــــــــــهْ نَدْآشـــــــــــــــــــْتِه هْـــــــــــــــــآیِ دُنْیْـــــــــــــــــآ♥?

****

بُگذار هَمـــ ـــه ی زندگی ام گـِــ ــره ی کور بُخــ ــورد …
دَستهای “تــــــ ــــو” که باشَد ملالی نیـــــ ــست …
با نگاه “تــــــ ـــــو” گره از هَمه چـــ ــــیز باز میشوَد حــــ ـــتی از دِل گره خُــــ ــورده مَن

جملات عاشقانه با فونت خاص

دوستـتـــ دارґَ
تـنـہا جـملـِﮧاـے است کـٍﮧ از شنیدنش هیچگـاه פֿـستِـﮧ نِمے شوґَ
و تنهـآ جملـﮧاـے استـ کـِﮧ تــُو از گفتـش
هیچـگاه פֿـستـﮧ نمـیشے
بـارها פּ بارها
بـﮧ تکـرار
פֿـواهـمــ گـفتــ:
دو๛تـتـــ دارمْــــــــــــــ ـ

****

جملات عاشقانه با فونت خاص

ڪُلا آدَمآ اَز نَظَر مـטּ چهآر دَستَـטּ ,, اونآیی ڪِـہ مُتَعآدِلَـטּ ,, اونآیی ڪِـہ هیچوَقت اِشتِبآه نِمیڪُنَـטּ

اونآیی ڪِـہ هیچوَقت بِـہ جُز اِشتِبآه ڪآری نِمیڪُنَـטּ ,, اونآیی ڪِـہ اَصلا ڪآری نِمیڪُنَـטּ ,, [!] ×

****

گآهی اوقآت فِڪر ڪَردَטּ بِـہ بَعضیآ
نآخوآگآه لَبخَندُ رویِ لَبآت میآرہ
دوس دآرَم اوטּ لَبخَندآیِ بیگآهُ اوטּ بَعضی هآ رو [!] ×

****

نَبآشی پیشَم، دیوونِـہ میشَم، مِثِ اِسفَندِ رویِ آتیشَم، اَز هَمِـہ دُنیآ ” مَـטּ میخوآم تَنهآ

سَهم مَـטּ ” بآشی، ایـטּ شُدِه رویآ، دِلِ مَـטּ پیشِ دِلِ تو گیرہ، تو نَبآشی، بی تو میمیرہ، بی تو میمیرہ، [!] ×

****

قـــــَرارِ تـــو و عـشقــــِ مـا ایـنـ ـ ـ نبــــود
کـــهـ دُنـیامـــو تـنهـا بـــذارے بـــرے
بـــگیـرے اَزمـ قــلبـــــ و اِحـســـاسـمـو
خــــودتـــ قـلبـــتـــو❤️ جـــا بـذارے بـریـــــ

متن زیبا با فونت شکسته و خاص انگلیسی برای بیو

աɦǟȶɛʋɛʀ ɨֆ ɢօօɖ ʄօʀ ʏօʊʀ ֆօʊʟ, ɖօ ȶɦǟȶ

هر آن چه برای روحت خوب است، همان را انجام بده

****

Yₒᵤ’ᵣₑ ₐₘₐzᵢₙg, bᵣₐᵥₑ, ₛₜᵣₒₙg, bₑₐᵤₜᵢfᵤₗ ₐₙd ₚₑᵣfₑcₜ ᵢₙ ₑᵥₑᵣy wₐy

تو از هر نظر شگفت انگیز، شجاع، قوی، زیبا و کامل هستی

****

мy ᒪᶠⒺ ๓¥ ᖇŜ

زندگی من قوانین من است

متن زیبا با فونت شکسته و خاص انگلیسی برای بیو

Ꭵ ᏟᎪᏒᎬ fᎾᏒ ᎽᎾu

Ꭵ ᏞᎾᏉᎬ ᎽᎾu ᏆᎾᎾ

ᎽᎾu ᎪᏒᎬ mᎽ ᎳᎾᏒᏞᎠ

ᎽᎾu ᎪᏒᎬ mᎽ ᏞᎥfᎬ

sᎾ ᎶᏞᎪᎠ ᏆhᎪᏆ ᎽᎾuᏒ

mᎽ ᏞᎾᏉᎬᏞᎽ ᎳᎥfᎬ

من مراقبتم

من دوست دارم

تو دنیای منی

تو زندگی منی

من خیلی خوشحالم که تو همسر دوست داشتنی منی

متن با فونت کشیده مناسب بیو

این قلب، قلب منه  ولی ضربانش تویی دلــــــــبـــــــــر

***

اذیتت میڪنم درست! امّــــــــا اینو بدون یہ روز نباشۍ میمیرم⛓♥

****

“قَلبــــــم” از دیدنِ
روے ماهِ “تــــــو” ذوقِ میڪنهِ♥️

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا