متن و جملات

متن زیبا انگلیسی درباره بهار

بهار، فصلی زیبا و رنگی رنگی هست که به مناسبتش میشه هر کجا و به هر زبونی ازش یاد کرد. بهترین و جذاب ترین جملات انگلیسی برای این فصل عاشقونه ی دلنشین رو اینجا و توی این سایت باد بگیر.

متن زیبا انگلیسی درباره بهار

The beautiful spring came
and when nature resumes her loveliness
the human soul is apt to revive also

بهار زیبا از راه رسید
و آن هنگام که طبیعت عشقش را از سر می گیرد
روح انسان نیز زنده می شود

****

Spring is here! Spring is here
Winter is gone and two flowers appear
Three little robins begin to sing
Four bicycle bells begin to ring
Five children come out and jump the rope
Spring is here now! I hope, I hope

بهار این جاست، بهار این جاست
زمستان رفته و دو تا گل در اومده
سه تا سینه سرخ کوچولو آواز خوندن رو شروع کردن
چهار تا زنگ دوچرخه شروع به زنگ زدن کردن
پنج تا کودک از خونه بیرون اومدن و طناب بازی می کنن
بهار این جاست، امیدوارم، امیدوارم!

****

The wind
told the grasses
And the grasses
told the trees
The trees
told the bushes
And the bushes
told the bees
The bees
told the robin
And the robin
sang out clear
Wake up
Wake up
Spring is here

باد
به چمن ها گفت
چمن ها
به درخت ها گفتند
درخت ها
به شاخ و برگ ها گفتند
شاخ و برگ ها
به زنبورها گفتند
زنبورها
به سینه سرخ گفتند
و سینه سرخ آواز سر داد که:
بیدار شوید
بیدار شوید
بهار این جاست!

 

Spring is coming. The nature wears green clothing. The cool, mild winds at the seaside and the sound of bird watching are signs of this beautiful season. Also in this season the orchards are full of fruit and the farmers pick up their fruit basket and harvest the fruit

بهار از راه می رسد. وطبیعت لباس سبزی را به تن می کند.وزش باد های خنک و ملایم در کنار دریا و صدای خوش پرندگان از نشانه های این فصل زیبا است. همچنین در در این فصل باغ ها پر از میوه می شوند.و کشاورزان سبد میوه ی خود را بر می دارند و مشغول برداشت میوه می شوند.

متن انگلیسی جذاب درباره بهار

There are four beautiful and wonderful seasons each year. My favorite subject is summer. Summer means excitement. The excitement you get from relaxation. I also want to tell you my friends about the goodness and beauty of this season. Each of these seasons are like shining and beautiful pearls in the shell. That have a special luster. Life is pleasing to us

هرسال چهار فصل زیبا و اعجاب انگیز دارد .که موضوع انتخابی من فصل تابستان است. بهار یعنی هیجان.هیجانی که از یک آرامش بدست می اید. من نیز که می خواهم از خوبی ها و زیبایی های این فصل برای شما دوستانم بگویم.هر یک از این فصل ها مانند مرواریدی درخشان و زیبا در صدف اند. که درخشندگی خاصی دارند و که باعث شده است. زندگی برای ما لذت بخش باشد

****

Frogs croak
Rains soak
Chicks peep
Crickets leap
Bees hum
Robins come
Birds sing
It’s spring

قورباغه ها قور قور می کنن
بارون (همه چیزو) خیس می کنه
جوجه ها جیک جیک می کنن
جیرجیرک ها جست و خیز می کنن
زنبورا وز وز می کنن
سینه سرخ ها از راه می رسن
پرنده ها آواز می خونن
بهار اومده!

spring: a lovely reminders

of how beautiful change

can truly be

بهار؛ یک یادآوری دوست داشتنی

که تغییر واقعا چقدر می تواند زیبا باشد.

****

spring is the sun shining on the rain and the rain falling on the sunshine

بهار تابش خورشید روی باران و بارش باران روی روشنی خورشید است

متن ژیبای بهاری به زبان انگلیسی

I love spring
Spring is new
It’s violets and rain
It’s a wood-scented lane
It’s a new bird song
It’s days growing long
It’s a tree in bud and puddles of mud
It’s birds in a tree and buzz from a bee
It’s kites in the sky
It’s spring. That’s why
I love spring

من بهار رو دوست دارم
بهار یعنی تازگی
بهار یعنی بنفشه ها و بارون
بهار یعنی کوچه ای پر از عطر چوب
بهار یعنی آواز جدید پرنده
بهار یعنی روزهایی که طولانی تر می شن
بهار یعنی درخت جوونه زده و گودال های پر از گل
بهار یعنی بادبادک ها توی آسمون
این بهاره
برای همینه که عاشق بهارم

****

Where flowers bloom so does hope

آن جا که گل ها شکوفه می کنند
امید حضور دارد

****

spring is nature’s way of saying, ‘Let’s party

بهاره شیوه خاص طبیعت است تا بگوید: “بیا تا جشن بگیریم!”

spring is the season of the manifestation of eternal love
Spring is the season of impatience, the dew of love

بهار فصل جلوه عشق ابدی است
بهار فصل بی طاقتی شبنم عشق است

****

let us dance in the sun, wearing wild flowers in our hair… Let us live a little more; Spring is coming

اجازه بدهید زیر نور خورشید برقصیم و گل های وحشی را در موهایمان بگذاریم! اجازه بدهید کمی بیشتر زندگی کنیم. بهار از راه می رسد.

متن دلنشین انگلیسی درباره بهار

The promise of spring’s arrival is enough to get anyone through the bitter winter

وعده آمدن بهار کافی است تا هر کس بتواند از زمستان تلخ عبور کند

Lord Byron
“There is a pleasure in the pathless woods,
There is a rapture on the lonely shore,
There is society, where none intrudes,
By the deep sea, and music in its roar:
I love not man the less, but Nature more”

 

لورد بایرون

“لذتی در جنگل های ناشناخته وجود دارد که در هیچ جای دیگر نیست؛ جذبه ای در ساحل های بکر یافت می شود که هیچ جای دیگر نمی توان آن را یافت؛ محفلی که هیچ کسی در آن دخالتی ندارد. وقتی کنار دریایی عمیق می ایستم و به موسیقی غرش آب گوش می دهم، می فهمم که طبیعت را بیشتر از انسان ها دوست دارم.”

****

Spring is like a sweet honeymoon season where we can enjoy enough fun and excitement and go to school with great energy and motivation

بهار نیز مانند عسل فصل شیرینی است. که ما می توانیم لذت و شادی کافی را از این فصل لذت بخش ببریم وبا انرژی و انگیزه بسیار سراغ درس و مدرسه برویم.

****

Margaret Atwood
“In the spring, at the end of the day, you should smell like dirt”

مارگارت اتوود

“در پایان یک روز بهاری، بهترین چیز این است که بوی خاک تازه بدهید.”

The earth comes to life in spring

در فصل بهار زمین جان می گیرد

متن انگلیسی راجع به بهار

باز کن پنجره ها را که نسیم روز میلاد اقاقی ها را جشن میگیرد
Open the windows, because of breeze is celebrating the birth of Acacias.

و بهار روی هر شاخه، کنار هر برگ شمع روشن کرده ست.
And spring on every branch, near each leaf …is lighting a candle.

همه چلچله ها برگشتند و طراوت را فریاد زدند… کوچه یکپارچه آواز شده ست.
All swallows returned and yelled freshness…the ally is fulled with songs

و درخت گیلاس هدیه جشن اقاقی ها را گل به دامن کرده ست.
And the cherry tree decorated itself by the gift of the acacia’s celebration

باز کن پنجره را ای دوست
Friend , open the window

****

The first blooms of spring always make my heart sing
اولین شکوفه های بهار همیشه مانند آوازی در قلب من است

****

Spring is the first season of the year. In spring the weather is very nice. The birds sing and there are colorful flowers every where.

The clouds are white and the sun shines brithly. There is always a mild wind.

بهار اولین فصل سال است. در بهار هوا بسیار مطبوع است. پرندگان آواز می خوانند و همه جا گلهای رنگارنگ وجود دارد.

ابرها سفید و خورشید درخشانتر می شود. همیشه باد ملایمی وجود دارد.

****

Spring is the Shahnameh of the year

بهار شاهنامه سال است

****

I was thinking;
Maybe I am just like this nature.
And until my heart is the prison of bitter memories, it won’t host the spring!
My heart shook! How can I forget?
But…forgiveness in not naivety, it’s not forgetfulness…
Forgiveness is a present for our heart, to become weightless, to be peaceful & mellow.
I clean my heart from hatreds and annoyances, to welcome the spring full of affection, love and truthfulness
Calm and light, like the spring

با خود اندیشیدم؛
شاید من نیز همانند این طبیعتم
و قلبم تا زمانی که زندان خاطرات تلخ است، میزبان بهار نخواهد شد
دلم لرزید. چگونه فراموش کنم
اما… گذشت سادگی نیست، فراموشی نیست
بخشایش پیشکشی است برای قلب خود، که سبک شود، که آرامش یابد
دلم را از کینه ها و رنجش ها می شویم، تا با وجودی مملو از مهر و پاکی، به استقبال نوروز بیایم
سبک و آرام، چون بهار

 

متن انگلیسی زیبای بهاری

شکوفه هاي هميشه بهار آماده اند که بهار رو به سرزمين اصلي ببرند.

When the Everblossom blooms, we’ll be ready to bring spring to the mainland

The originality of spring is in its dignity

اصالت بهار در وقار آن است

****

In the spring, I have counted 136 different kinds of weather inside of 24 hours

بهار فصلی است که طی یک شبانه روز آن 136 نوع آب و هوای مختلف را شمرده ام!

“مارک تواین”

****

Spring is the season of peace of hearts

بهار فصل آرامش قلب ها است

****

Spring is the painting season of God

بهار فصل نقاشی خداوند است

متن انگلیسی برای بهار

April hath put a spirit of youth in everything
آوریل (بهار) روحیه جوانی را در همه چیز قرار داده است.

ویلیام شکسپیر

****

You can cut all the flowers but you cannot keep Spring from coming
من می خواهم آنچه را که بهار با درختان گیلاس انجام می دهد با تو انجام دهم

پابلو نرودا

****

Spring is the season of charming trees

بهار فصل دلبری کردن درختان است

****

Spring is when you feel like whistling, even with a shoe full of slush
بهار زمانی است که حتی با کفشی پر از پارگی، احساس سرخوشی می کنید

داگ لارسون

****

Spring can be a happy time together

بهار می تواند خوشحالی لحظات باهم بودن باشد

متن انگلیسی ناب درباره بهار

I glanced out the window at the signs of spring. The sky was almost blue, the trees were almost budding, the sun was almost bright

به بیرون از پنجره، به نشانه های بهار نگریستم. آسمان تقریبا نیلگون بود، درختان تقریبا جوانه زده بودند، و خورشید تقریبا درخشان بود

****

Leaves are growing on the trees, on the trees, on the trees
Leaves are growing on the trees, it is springtime
All the grass is turning green
See the birds build their nests
Watch the flowers start to grow

برگ ها روی درخت ها جوونه می زنن، روی درخت ها، روی درخت ها
برگ ها روی درخت ها جوونه می زنن، فصل بهار اومده
همه چمن ها شروع به سبز شدن کردند
ببین پرنده ها دارن لانه سازی می کنند
گل ها را تماشا کن که شروع به شکوفه زدن کردند

 

****

Spring is the teacher of nature

بهار معلم طبیعت است

I can hear her paces!
Gentle and light!
Nature becomes fresh in her fragrant appearance.
Trees sprout,
Birds begin singing,
And rivers start singing the life melody

صدای قدم هایش را می شنوم
آرام و سبک
طبیعت با عطر حضورش تازه می شود
درختان جوانه می زنند
پرنده ها نغمه خوان می شوند
و رودخانه آواز حیات سر می دهند

متن کوتاه انگلیسی درباره بهار

Spring comes and sorrows go

بهار می آید و غصه ها می روند

***

Spring will come and so will happiness. Hold on. Life will get warmer

بهار خواهد آمد و خوشبختی را نیز خواهد آورد
صبر کن. زندگی گرمتر خواهد شد

****

Spring means life goes on

بهار یعنی زندگی ادامه دارد

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا