تولدمتن و جملات

متن تولدم مبارک انگلیسی با ترجمه فارسی

 گرفتاری زندگی باعث فراموشی اتفاقات مهم می شود. با انتشار یک متن تولدم مبارک انگلیسی با ترجمه فارسی تبریکات ویژه دریافت کنید و انرژی بگیرید.

متن زیبای تولدم مبارک انگلیسی با ترجمه

I’m celebrating me and it’s my Birthday!

من دارم جشن می گیرم. تولدمه!

****

Happy Birthday To Me, Myself and I!

تولدم مبارک، به من و  به خودم.

****

Happy birthday to myself! I’m always proud to be me.

تولدم مبارک! من همیشه افتخار می کنم که هستم.

 Happy birthday to myself! I’m always proud to be me. تولدم مبارک! من همیشه افتخار می کنم که هستم. متن تولدم مبارک انگلیسی با ترجمه فارسی

Hope my birthday blossoms into lots of dreams come true!

امیدوارم در روز تولدم رویاهام برآورده بشن!

متن خاص تولدم مبارک انگلیسی با ترجمه فارسی

May this day bring countless happiness and endless joy and live with peace and serenity to me. Happy birthday to me

باشد که این روز، خوشبختی و شادی بی پایان را به ارمغان می آورد و با آرامش و صلح برای من زندگی کند. تولدم مبارک.

****

.Hope my birthday blossoms into a lots of dreams come true! It’s my birthday

امیدوارم شکوفه های تولد من در بسیاری از رویاها به واقعیت تبدیل شود! امروز روز تولد منه.

 .Hope my birthday blossoms into a lots of dreams come true! It’s my birthday امیدوارم شکوفه های تولد من در بسیاری از رویاها به واقعیت تبدیل شود! امروز روز تولد منه. متن تولدم مبارک انگلیسی با ترجمه فارسی

I hope that today is the beginning of a great year for me. Happy birthday to me

امیدوارم امروز سرآغاز سال بزرگی برای من باشد. تولدم مبارک.

****

.Hey Every one. You are invited to drink, eat and be happy because it is my birthday

سلام به همه. همگی برای نوشیدن، خوردن و شادی دعوت هستید زیرا امروز روز تولد من است.

متن جالب تولدم مبارک به انگلیسی با ترجمه فارسی

.Today, I just want to thank God for adding another year to my life. Happy birthday to me

امروز، من فقط می‌خواهم از خداوند سپاسگزاری کنم برای اینکه یک سال دیگر به عمر من اضافه کرد. تولدم مبارک.

****

I will put a smile on my face and won’t let the troubles of life get me down because it’s my birthday today.
A very happy birthday to me!

من روی صورتم یک لبخند می‌گذارم و اجازه نخواهم داد که مشکلات زندگی من را از پای دربیاورد زیرا امروز روز تولد من است
تولدم خیلی مبارک!

****

Yay! It’s my birthday once again! Wishing me, myself and I a memorable birthday full of the Lord’s blessings.
Happy birthday to me.

بله، یک بار دیگر تولد من است! برای خودم یک تولد به یادمادنی سرشاز از نعمت‌های خداوند آرزو می‌کنم.
تولدم مبارک.

 Yay! It’s my birthday once again! Wishing me, myself and I a memorable birthday full of the Lord’s blessings. Happy birthday to me. .بله یک بار دیگر تولد من است! برای خودم یک تولد به یادمادنی سرشاز از نعمت‌های خداوند آرزو می‌کنم تولدم مبارک. متن تولدم مبارک انگلیسی با ترجمه فارسی

I’m not worry about my age, I will be older next year. Happy birthday to me!

!در مورد سنم نگران نیستم، سال بعد بزرگتر خواهم شد. تولدم مبارک

****

Today, I’m going to have fun with my friends and loved ones because it’s a very special day for me.
Happy birthday to me.

می‌خواهم امروز را با دوستان و عزیزانم خوش بگذرانم زیرا امروز یک روز خاص برای من است.
تولدم مبارک

متن تبریک تولد به انگلیسی با ترجمه فارسی به خودم

Special thanks to the Lord and everyone who has been instrumental in my life.

I pray for many more heavenly days like today.

Happy birthday to me!

با تشکر ویژه از خداوند و همه کسانی که در زندگی من نقش مهمی داشته‌اند.

من برای داشتن روزهای آسمانی بسیاری مانند امروز دعا می‌کنم.

تولدم مبارک!

Happy birthday to me!متن تولدم مبارک انگلیسی با ترجمه فارسی

Lord, thank you for giving and blessing me with this special day.

I will forever praise You.

I pray that You continue to give me many more days like today.

خداوندا، از تو سپاسگزارم که با این روز خاص مرا مورد لطف و رحمت خود قرار دادی.

برای همیشه تو را ستایش خواهم کرد.

و دعا می کنم که همچنان روزهای بیشتری مانند امروز را به من هدیه دهی.

****

I live a magical life, and I can only thank the Lord for making it possible.

I pray to the Lord for more and more better days to come.

من یک زندگی جادویی دارم و فقط می‌توانم به خاطرش از خداوند سپاسگزار باشم که امکان آن را فراهم کرد.

من برای داشتن روزهای بیشتر دعا می‌کنم.

****

 Because you’re you, I’m celebrating today! Happy birthday

برای اینکه تو خودت هستی، من امروز را جشن می‌گیرم! تولدت مبارک.

I live a magical life, and I can only thank the Lord for making it possible. I pray to the Lord for more and more better days to come. من یک زندگی جادویی دارم و فقط می‌توانم به خاطرش از خداوند سپاسگزار باشم که امکان آن را فراهم کرد. من برای داشتن روزهای بیشتر دعا می‌کنم.

May my birthday be filled with sunshine and smiles, laughter, love, and cheer

امیدوارم که روز تولدم پر از آفتاب و لبخندها، خنده‌، عشق و خوشی باشد.

زیباترین متن تبریک تولد به انگلیسی برای خودم 

Hurray! It is here again, and I want to share this special day of mine with you all

Happy birthday to me! The Lord has been merciful to me and I pray for more mercies in the years ahead.

هورا! اون دوباره اینجاست و من می‌خوام این روز خاص را با همه شما به اشتراک بگذارم.

تولدم مبارک! خداوند رحمت خود را نصیب من کرد و من دعا می‌کنم تمام سال مورد مهر و رحمت خداوند قرار بگیرم.

****

and I wish myself success and everlasting happiness as I celebrate a birthday full of joy today

هورا! امروز دوباره آمد تا بتوانم یک آرزو کنم،

و من همانطور که این روز پر از شادی را جشن می‌گیرم، آرزوی موفقیت و شادی مادام العمر می‌کنم.

****

To another year of experience

May this year be your best ever
Not just a year older , but a year better
.Here to another year of experience

به امید یک سال پر تجربه دیگر.
شاید که امسال بهترین سال عمر من باشد.
نه تنها یک سال بزرگتر، بلکه یک سال بهتر نیز شده‌ام.
به امید یک سال پرتجربه دیگر.

****

Life is a journey ,So enjoy every mile

.Happy birthday to me

زندگی یک سفر است. پس از هر کیلومتر آن لذت ببر.

تولدم مبارک.

****

I’m officially a year older today and much cooler than ever

Happy birthday to me.

من از امروز رسما یک سال بزرگتر هستم و بسیار باحال‌تر از همیشه.

تولدم مبارک.

متن غروب جمعه

Happy Birthday to me! Blessed to be born in this beautiful world!

تولدم مبارک! خوشحالم که به این دنیای زیبا قدم گذاشتم!

Happy Birthday to me! Blessed to be born in this beautiful world! تولدم مبارک! خوشحالم که به این دنیای زیبا قدم گذاشتم!

Happy Birthday a special girl, kind and amazing. Happy Birthday to Me!

تبریک تولد به یه دختر خاص، مهربون و شگفت انگیز. تولدم مبارک

****

Today is going to be awesome, for it is my birthday
امروز قراره یه روز عالی باشه چون روز تولدمه. تولدم مبارک

****

More money, more joy, more smile is what I wish for myself on my birthday. God bless me always

پول بیشتر، لذت بیشتر، لبخند بیشتر چیزی است که من برای خودم در روز تولدم آرزو می کنم. خدا همیشه به من خیر و برکت دهد.

****

I hope the price of candle skyrockets this year so my friends can’t afford to buy as many candles as my age on my birthday

امیدوارم امسال قیمت شمع سر به فلک بکشد تا دوستانم توانایی خرید شمع ها به تعداد سن من را در روز تولدم نداشته باشند.

متن تولدم مبارک انگلیسی با حال با ترجمه فارسی

Today was the only, when I cried and my mother smiled on it. Happy birthday mother’s lovely child. Happy birthday to me

امروز تنها روزی بود که من گریه کردم و مادرم بر آن لبخند زد. تولدت مبارک فرزند دوست داشتنی مادر. تولدم مبارک.

****

Today was the only, when I cried and my mother smiled on it. Happy birthday mother’s lovely child. Happy birthday to me امروز تنها روزی بود که من گریه کردم و مادرم بر آن لبخند زد. تولدت مبارک فرزند دوست داشتنی مادر. تولدم مبارک.

.Happy birthday to the smartest person in this world. Happy birthday to me

باهوش ترین فرد تو این دنیا تولدت مبارک. تولدم مبارک.

****

It’s my birthday. My birthday just would not be the best without your warm and loving wishes. Thank you so much for all of them

امروز روز تولد من است. تولد من بدون آرزوهای گرم و دوست داشتنی شما بهترین نخواهد بود. از همه بسیار سپاسگذارم.

****

Today, I am going to be selfish and focus all my attention on me because Today, I make myself my priority. Happy birthday to me

امروز من می خواهم خیلی خودخواه باشم و فقط به خودم توجه کنم. زیرا امروز من در اولویت قرار دارم. تولدم مبارک.

****

On my special day, I just want to wish myself pure happiness that never ends. Happy birthday to me

من می خواهم در روز مخصوص من، فقط می خواهم برای خودم آرزوی شادی خالص کنم که هرگز تمام نشود. تولدم مبارک.

متن جدید تولدم مبارک به انگلیسی با ترجمه فارسی

This special day makes me a year older and more beautiful, handsome than ever!

Happy birthday to me!

روز تولد من این روز خاص مرا یک سال بزرگتر، زیباتر و خوش تیپ‌تر از همیشه خواهد کرد. تولدم مبارک!

****

Living to see yet another wonderful year is a priceless blessing. Dear God, on this special day, I cry for more priceless blessings like this

زندگی برای دیدن یک سال عالی دیگر یک نعمت بی ارزش است. خدای عزیز، در این روز خاص، من برای نعمت های بی ارزش تر مثل این گریه می کنم.

****

Wishing myself a truly beautiful anniversary! May this important day of my existence open doors to my future so that I may live a life of great miracles.

با آرزوی یک سالگرد واقعاً زیبا! من در این روز مهم وجودم درهای آینده ام را باز می کنم تا زندگی معجزه آسایی داشته باشم.

 Wishing myself a truly beautiful anniversary! May this important day of my existence open doors to my future so that I may live a life of great miracles. با آرزوی یک سالگرد واقعاً زیبا! این روز مهم وجودم درهای آینده ام را باز کند تا زندگی معجزه آسایی داشته باشم.

I’m my only hope. I don’t believe in anyone but myself. Happy birthday to me.

من تنها امیدم هستم من به غیر از خودم اعتقادی ندارم. تولدم مبارک.

متن بلند تولدم مبارک به انگلیسی با ترجمه فارسی

Lord, I cannot thank you enough for all the wonderful things You have done for me.

Today is another wonderful gift that You have given me, and I will make merry and praise Your mighty name.

Happy anniversary to me!

پروردگارا، من نمی‌توانم آن طور که شایسته است از تو برای تمام چیزهای فوق‌العاده‌ای که برای من انجام داده‌ای سپاسگزاری کنم،

امروز یکی دیگر از هدایای فوق العاده‌ای است که تو به من بخشیده‌ای، حمد و ستایش شایسته توست.

سالگرد تولدم مبارک!

***

No one has shown me more love, care and mercies than You have done,

Oh Lord; and on my birthday today,

I want to thank you for all that You have done for me and the many more wonders that You are yet to do in this world for me.

خداوندا! هیچ کسی بیشتر از تو به من عشق، مراقبت و رحمت عطا نکرد.

  امروز روز تولد من است.

پروردگارا! می‌خواهم به خاطر همه آنچه که تا به حال برای من انجام دادی و تمام شگفتی‌های زیادی که قرار است در این جهان نصیبم کنی، از تو سپاس گزاری کنم.

****

Singing, dancing and praising the Lord is the least that I can do to show appreciation for including yet another age to mine.

I pray for more jubilant days ahead.

Happy birthday to me!

من کمترین کاری که برای قدردانی از خداوند می‌توانم انجام دهم این است که با آواز خواندن، رقصیدن و ستایش نشان دهم از اینکه وارد سن جدیدی می‌شوم، خوش حالم.

من برای داشتن روزهای شاد بیشتری دعا می‌کنم.

تولدم مبارک!

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا