متن و جملات

متن تشکر به زبان انگلیسی با ترجمه فارسی

تشکر طرف مقابل را خوشحال و او را ترغیب به انجام مجدد کار می کند. برای تشکر باکلاس تر از متن تشکر به زبان انگلیسی با ترجمه فارسی استفاده کنید..

متن جواب تشکر به زبان انگلیسی با ترجمه فارسی

  “Thank you for such a wonderful gift.” – “You’re very welcome.”

از شما ممنوم بابت چنین هدیه فوق العاده ای.”خواهش می کنم”

****

‘Thanks a lot for looking after the children.” – “It’s my pleasure. I love children”.

خیلی ممنونم از اینکه از بچه ها مراقبت کردید.”این باعث افتخارمن است من عاشق بچه ها هستم”

****

  “Thanks a lot for your help, you’re very kind.” – “Don’t mention it.”

خیلی ممنونم بابت کمکتان،شما خیلی مهربان هستید.ـ”حرفش را نزنید”

متن جواب تشکر به انگلیسی و ترجمه فارسی

Thank you for your kind consideration.

از شما ممنونم بابت رسیدگی خیرخواهانه تان.

تشکر کردن روزمره انگلیسی با ترجمه فارسی

“Thanks a bunch! I really need an extra dose of caffeine right now ”

«خیلی متشکرم! من در حال حاضر به یک دوز کافئین اضافی نیاز دارم!»

****

“Thanks! You’re awesome for thinking of me. ”

«ممنون. تو خیلی خوبی که به فکر من هستی.»

تشکر کردن روزمره انگلیسی با ترجمه فارسی

“I don’t know what to say. Thank you. ”

«نمی‌دونم چی بگم. متشکرم»

****

“That’s very kind of you. Thank you”

«نظر لطفتونه (از مهربانی شماست). ممنون.»

 جملات تشکر کردن در موقعیت رسمی تجاری

I AM VERY THANKFUL THAT YOU ARE CONSIDERING MY PROBLEM.

من خدا را خیلی شکر می کنم که شما مشکل من را رسیدگی می کنید.

****

I WAS SO PLEASED TO HEAR FROM YOU.

من خیلی خوشحال بودم که از شما بشنوم.

****

MANY THANKS FOR YOUR LETTER/EMAIL.

تشکر فراوان برای نامه تان ایمیل تان

جملات تشکر کردن در موقعیت رسمی تجاری

MANY THANKS FOR YOUR ASSISTANCE IN OUR PROJECT

تشکر فراوان برای کمکتان در پروژه ما.

****

THANK YOU FOR TAKING THE TROUBLE TO HELP ME. I DO APPRECIATE IT.

از شما سپاسگذارم از این که به زحمت افتادید تا به من کمک کنید. من واقعا سپاسگذارم.

متن تشکر از دوست به زبان انگلیسی با ترجمه فارسی

.Every second spent with you is a second full of happiness and laughter
.You are such a huge part of my life, and the main reason of my stable mental health
هر ثانیه با شما سپری می شود ثانیه ای پر از شادی و خنده است.
شما چنین بخش عظیمی از زندگی من و اصلی ترین دلیل سلامت روان من هستید.

.I’m so lucky to have you

.Friends like you are hard to find, and I’m really honored that you picked me

دوستانی مثل شما سخت پیدا می شوند و من واقعاً افتخار می کنم که مرا انتخاب کردید.

****

.It’s hard to say ‘thank you’ to someone who deserves so much more than that
.You are the gift of God, and my life would be absolutely miserable without you in it
.I love you

سخت است که بگویید “متشکرم” از کسی که شایسته بیشتر از اینها است.
تو هدیه خدا هستی و زندگی من بدون تو کاملاً بدبخت خواهد بود.
دوستت دارم.

****

.Gratitude is like a little gift
.And even more: it’s only a gift, not an obligation
I want to thank you from the bottom of my heart for it

قدرشناسی مانند هدیه ای کوچک است.
و حتی بیشتر: این فقط یک هدیه است ، نه یک تعهد.
می خواهم از صمیم قلب از شما برای آن تشکر کنم.

تن تشکر از دوست به زبان انگلیسی با ترجمه فارسی

Here’s a BIG thank you for never letting me down
.for helping me when I ask, thank you for your support when I went through a hard time

در اینجا یک بزرگ تشکر می کنم که هرگز مرا رها نکردید، وقتی به من کمک کردید به من کمک کردید، از اینکه وقتی سختی را پشت سر گذاشتم از شما پشتیبانی می کنید متشکرم.

متن تشکر از همسر به زبان انگلیسی با ترجمه فارسی

Having you in my life completes me!
Thank you for being such a wonderful wife to me
!I cannot imagine life without you! Thank you, sweetheart

داشتن تو در زندگی من کاملم می کند!
متشکرم که برای من چنین همسر فوق العاده ای هستید.
نمی توانم زندگی را بدون تو تصور کنم! متشکرم عزیزم!

****

.I feel lucky that I’ love you as my life partner
.Thanks for being the most amazing wife in the world

احساس خوشبختی می کنم که شما را به عنوان شریک زندگی خود دوست دارم.
ممنون که شگفت انگیزترین همسر جهان هستید

****

.Thank you for coming into my life and for making my life amazing
.You make me feel loved everyday
.I love you

از اینکه وارد زندگی من شدید و زندگی من را شگفت انگیز کردید متشکرم.
تو باعث می شوی هر روز دوست داشته باشم. دوستت دارم.

****

!Thanks to the best wifey
.Your unconditional love has changed my world and turned me into a better person

با تشکر از بهترین همسر دنیا! عشق بی قید و شرط شما دنیای من را تغییر داده و مرا به شخص بهتری تبدیل کرده است.

****

.I wonder how you always get to know what I want
.You know magic or it’s a power of true love
!Thanks for this perfect gift from you

من تعجب می کنم که چگونه همیشه با خواسته های من آشنا می شوی.
شما جادو می دانید یا این یک قدرت عشق واقعی است!
با تشکر از این هدیه عالی شما

متن تشکر از رفیق به زبان انگلیسی با ترجمه فارسی

Thank you for being the reason I smile.

از تو ممنونم بخاطر این‌ که دلیلی برای لبخند من هستی.

Thank you for being the reason I smile.

Here’s to those who inspire you and don’t even know it.

اینجا کسانی هستند که از تو الهام می‌گیرند و تو حتی این را نمی‌دانی.

****


Thanks for truckloads of good times.

بخاطر به بار آوردن لحظات خوب از تو ممنونم.

****


I don’t know who I would be without friends like you. Thank you for letting me be myself.

نمی‌دانم بدون دوستی مثل تو چه آدمی می‌شدم. ممنونم که بهم اجازه می‌دهی خودم باشم.

****

Sometimes I just wonder what I would have done without you.

گاهی با خودم فکر می کنم که اگر تو نبودی چکار باید می‌کردم؟

متن تشکر  از دوست به زبان انگلیسی با ترجمه فارسی

Between a 100 yesterdays & a 100 tomorrows ,There is only one today and I would not let this pass without saying thanks for being such a lovely friend..

بین ۱۰۰ دیروز و ۱۰۰ فردا فقط امروز وجود دارد من بخودم اجازه نمی دهم که امروز را بدون تشکر از رفیق دوست داشتنیم بگذرانم.

****

جملات انگلیسی از دوست و رفیق با ترجمه فارسی

A good friend is like a four-leaf clover; hard to find and lucky to have

دوست خوب مانند شبدر چهار برگ است، پیدا کردنش سخت است و داشتنش خوش شانسی

****

True friends are like morning ,you can’t have them whole day .., But can be sure they’ll be there when you wake up Today ,Tomorrow & forever…

دوستان حقیقی مثل صبح هستند ، تو نمی توانی برای همه روز آنها را داشته باشی ، اما میتوانی مطمئن باشی آنها پیش تو خواهند بود وقتی که ” امروز ، فردا و برای همیشه” از خواب بیدار میشوی.

****

Good friend don’t let you do stupid things … alone

دوست خوب نمی گذارد کارهای احمقانه را به تنهایی انجام دهی!

****

If you have great friends, take the time to let them know that they are great

وقتی دوستان فوق‌العاده‌ای داشتی به آن ها فرصت بده تا متوجه شوند که فوق‌العاده هستند.

متن تشکر  از معلم به زبان انگلیسی با ترجمه فارسی


Without you, we would have been lost. Thank you teacher for guiding us, inspire us and make us what we are today.

بدون شما، ما راه را گم می‌کردیم. با تشکر از شما معلم عزیز برای هدایت ، الهام بخشی و بخشیدن هویتی که امروز به داشتن آن افتخار می کنیم.

****


Thank you for always pushing me to try my best. I’ll remember both the academic and life lessons that you have taught me.

متشکرم که همیشه مرا تشویق می کردید تا بهترین ها را امتحان کنم. من همواره دروس علمی و عملی (زندگی) را که شما به من آموخته اید را به یاد خواهم داشت.

****

Thanks for being my teacher and guiding me towards the right path of life. I am grateful to you teacher!

متشکرم از اینکه معلم من هستید و من را به راه راست زندگی هدایت می کنید. از صمیم قلب از شما سپاسگزارم معلم عزیزم.

Thanks for being my teacher and guiding me

Thank you for creating such a great environment to learn and where we were encouraged to express our own thoughts and opinions. I am grateful to you teacher!

ازشما معلم عزیزم متشکرم که محیطی عالی برای یادگیری ما ایجاد کردید و ما به بیان افکار و عقاید خود تشویق کردید. از صمیم قلب از شما سپاسگزارم معلم عزیزم.

متن تشکر  از مادر به زبان انگلیسی با ترجمه فارسی

Mom, I definitely should tell you this more often, but I appreciate all you do very much! I love you and hope you enjoy your special day!

مامان، من همیشه باید بهت این را بگویم، من تمام کارهایی که میکنی خیلی تحسین می کنم! دوستت دارم و آرزومندم در روز خاصت لذت ببری.

***

You have saved the day for me on several occasions. Therefore, on this day, I officially declare you a superhero. Or, perhaps you are just one super mom!

تو در هر موقعیت از زندگی من پس انداز کرده ای. بنابر این من رسما اعلام می کنم یا تو ابر انسان هستی یا یک ابر مادری!

****

My mother has always been my emotional barometer and my guidance. I was lucky enough to get to have one woman who truly helped me through everything

مادرم همیشه از نظر عاطفی پشتیبان و راهنمایم بوده است. من آن قدر خوش شانس بوده‌ام که زنی را در کنارم داشتم که در همه چیز کمکم کرد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا