متن و جملات

متن تبریک سال نو به انگلیسی با ترجمه فارسی

سال که نو میشه ممکنه برامون مهمون هایی از فرهنگ های متفاوت برسه توی کشورمون که اگر بلد نباشیم تازه شدن سال رو بهشون تبریک بگیم خیلی زشت میشه. زیبا ترین و قشنگ ترین جملات تبریک سال نو به زبان انگلیسی رو با ما یاد بگیرید.

متن زیبا برای تبریک سال نو به انگلیسی با ترجمه فارسی

In everything there must be a. season
فصل در همه چیز باید وجود داشته باشد

A. time to come and a. time to go
زمان آمدن و. وقت رفتن

I. pray that this New Year brings
دعا کنید که این سال نو به ارمغان می آورد

To you happiness and joy forever and ever
برای شما خوشبختی و شادی برای همیشه و همیشه

Happy New Year
سال نو مبارک

****

Precedent errors can be cured, every and each day is a fresh commencement and it’s your activity to revolutionize what you do no longer pick. This gives new yr full of alteration and I optimize that you pick out to exercise them. Life is solitary and it’s miles your obligation to live sparkling. Happy new year.

اشتباهات قبلی می تواند درمان شود، هر و هر روز آغاز تازه ای است و فعالیت شما برای تغییر دادن چیزی است که دیگر انجام نمی دهید. این باعث می شود تا سال جدید تغییراتی ایجاد شود و من بهینه سازی می کنم تا انتخاب کنید تا آنها را تمرین کنید. زندگی انفرادی است و تعهد شما به زندگی درخشان است. سال نو مبارک

****

May this new year god grants you five things
باشد که خدا این سال جدید پنج چیز به شما عطا کند

Sun, to warm you
آفتاب ، برای گرم کردن تو

Moon to charm you
ماه برای جذابیت شما

An Angel to protect you
یک فرشته برای محافظت از شما

True love, to care for you
عشق واقعی ، برای مراقبت از شما

A. friend, to listen to you
دوست ، برای گوش دادن به شما

Happy New Year
سال نو مبارک

 

Glad new yr to the most lovely person I recognize. I am hoping you’ve got huge days in front and the audacity to endure out your plans to escort the destiny you have got dreamed of.

خوشحالیم که سال جدید را به شخصیت دوست داشتنی ترین اعتراف می کنم. من امیدوارم روزهای زیادی را در پیش رو داشته باشید و از نظر جسارت، برنامه های خود را برای هدایت سرنوشتی که از آن رویای کرده اید، تحمل کنید.

جملات زیبای تبریک سال نو به انگلیسی با ترجمه فارسی

happy new year to my one and only. I’m thankful to God that you are my woman. Having someone as special as you make my life meaningful.

سال نو بر یکی یدونه خودم مبارک! خدا رو شک می کنم که تو همسر منی. داشتن هیچ کس به اندازه تو نتونسته زندگی منو معنادار کنه.

****

May each day of the New Year Bring happiness,

good cheer And sweet surprises…

To you and all your dear ones! Happy New Year!

– امیدوارم سال نو هر روزش

برای شما و عزیزانتان توام

با شادمانی، سرور و لحظات شیرین باشد.

سال نو مبارک!

New Year is not about changing the Dates but Direction
سال نو مربوط به تغییر تاریخ نیست بلکه جهت است

It’s not about changing the Calendar but Commitment
این در مورد تغییر تقویم نیست بلکه تعهد است

It’s not about changing the Actions but Attitude
این در مورد تغییر اعمال نیست بلکه نگرش است

It’s not about changing the Fruit but Faith, Force and Focus
این در مورد تغییر شیوه نیست بلکه ایمان ، نیرو و تمرکز است

May you Commit and Create the best New Year ever
باشد که متعهد شوید و بهترین سال نو را ایجاد کنید

****

May the New Year bring to you Warmth

of love and a light to guide

your path towards a positive destination.

Happy New Year!

– آرزو میکنم ارمغان سال نو

گرما و نورعشق باشد

تا تو را به مقصدی عالی رهنمون گردد.

سال نو مبارک!

جملات ویژه تبریک سال نو به انگلیسی با ترجمه فارسی

New Days, New Time, New Moments
روزهای جدید ، زمان جدید ، لحظه های جدید

Ahead Are Waiting For You
پیش رو در انتظار شما هستند

May these 365 Days Light Up Your Life
ممکن است این 365 روز زندگی شما را روشن کند

Happy New Year
سال نو مبارک

****

The moments are for you: blue, green, red, black,

whitening the colors you

need to your days be colorful happy New Year . . .

لحظات برای تو است؛ آبی، سبز، سرخ، سیاه، سفید

رنگهایی را که بایسته است بر آنها بزن روزهایت رنگارنگ سال نو مبارک . . .

****

May God spread prosperity and joy in your life on this New Year and fulfill all your dreams

امیدوارم که خداوند در سال جدید زندگیت را غرق در کامیابی و شادمانی سازد و تو را به آرزوهایت برساند

Nowruz is the guard of the little love

that survived and the day of bow to love

The greatness that makes greatness small.

Then I greet you in Nowruz,

which is the biggest love this little. . .

نوروز پاسداشت

عشقهای کوچکی است که زنده مانده اند

و روز تعظیم در برابر عشق های بزرگی

که عظمت را کوچک می دانند.

پس به تو در نوروز سلام می کنم

****

Thank you and happy new year, my sweetheart. It’s your love that keeps our relationship cheerful and alive.

ازت ممنونم و سال نو رو بهت تبریک میگم عزیز دلم. این عشق توئه که رابطه ما رو شاد و زنده نگه داشته

جملات مخصوص تبریک سال نو به انگلیسی با ترجمه فارسی

Two words will open all doors Love and Smile.

So Keep Smiling and spread love this year.

The coming year will bless you

with all happiness I wish.

Happy New Year.

– گشاینده تمامی قفلها این دو کلمه است:

“عشق” و “لبخند”. پس در این سال بخند و عشق بورز.

برایت در این سال شادمانی آرزو می کنم. سال نو مبارک!

Although I’m not with you but my wishes will always stay with you on this New Year 1394. Happy New Year !

گرچه در کنارت نیستم لیکن در سال نو آرزوهایم در کنار توست. سال نو مبارک!

****

Hope makes all things work,
Love makes all things beautiful,
I hope have all the three for this New Year
Happy New Year
ایمان باعث میشه همه چیز ممکن بشه.
امید باعث میشه همه چیز کار کنه.
عشق باعث میشه همه چیز زیباتر باشه.
امیدوارم هر سه رو داشته باشی برای سال نو.
سال نو مبارک

****

Wishing you a year of health
wealth, happiness, luck, warmth…
And loads of love of your dear ones
Hope the New Year
showers you with…
All that is beautiful!
Happy New Year

برایتان سالی سرشار از سلامتی، ثروت، شادمانی، نیک اختری و محبت… و عشق وافر به دلبندانتان دارم. امیدوارم سال نو شما را با تمام زیبایی ها در آغوش بگیرد. سال نو مبارک!

You know God arrange for you
۱۲ Months of Love
۵۲ Weeks Non Stop Fun
& ۳۶۵ days of Happiness
So when you mixed them all
you will found a. Very Happy Year! & I think it’s  NEW My Dear
می‌دونی خدا برای تو ۱۲ ماه عشق
۵۲ هفته شادی بی وقفه
۳۶۵ روز خوشبختی فراهم کرده
بنابراین وقتی همه رو باهم مخلوط می‌کنی
یک سال خیلی شاد خواهی داشت که فکر کنم جدید باشد عزیزم

متن جذاب تبریک سال نو به انگلیسی همراه با ترجمه فارسی

I wish you Happy New Year from the bottom of my heart. May God give you the happiness and strength to overcome your past year failures.

از صمیم قلب سالی سرشار از شادمانی برایت آرزو می کنم. امیدوارم که خداوند به تو شادمانی و نیرویی عطا کند تا به ناکامی های گذشته غلبه کنی.

****

With all the Rose’s Perfume
& with all the lights in the world
& with all the children Smiles…
I Wish U that your all dreams comes True…
HAPPY NEW YEAR
باشد که تمام گل‌های سرخ خوش‌بو باشند
دنیا روشن باشد و از تیرگی‌ها به دور و بچه‌ها لبخند بر لب داشته باشند
امیدوارم که تمام آرزوهایت به حقیقت بپیوندند

****

As the New Year makes its way
Through the cold winter…
Sending you a warm ‘Hello’
and wishing you a
Happy New Year

همچنان که سال نو از دل زمستان سرد گذر می کند درود صمیمانه به تو می فرستم و سالی سرشار از شادمانی برایت آرزو می کنم.

****

Wishing you all the peace, joy, and love of the season! Season’s Greetings! Happy New Year.
برای تو تمام صلح، لذت و عشق این فصل رو آرزو می‌کنم. تغییر فصل رو بهت تبریک می‌گم
سال نو مبارک

****

New year is the time to bid farewell to the old
Year and welcome the coming year.
It is the time to forget and get past memories
That are no longer useful or worth pondering upon.
Let us
Forget and forgive
Happy New Year

سال نو زمان وداع با گذشته و استقبال از سال جدید است. موقع فراموش کردن خاطراتی است که ماندن در آنها هیچ ثمری ندارد. بیا فراموش کنیم و ببخشیم. سال نو مبارک!30 متن تبریک سال نو انگلیسی با ترجمه فارسی

جملات پر طرفدار تبریک سال نو به انگلیسی با ترجمه فارسی

To your enemy, forgiveness
To an opponent, tolerance
To a. friend, your heart
To yourself, respect
Happy New Year
برای دشمن خود: بخشش
برای رقیب: تحمل
برای دوستانت: قلبت
برای خودت: احترام
سال نو مبارک

If it wasn’t for you, I’d be lost. I’m very grateful to have such a loving and beautiful girl like you in my life. Happy new year.

اگه تو نبودی، من توی زندگی گم بودم. از خدا ممنونم که چنین دختر دوست داشتنی و زیبایی رو به زندگی من آورد. سال نو مبارک عزیزم.

****

Let go of the past behind you. Right ahead, lies a new beginning. Make it a memorable experience. Happy New Year.

گذشته را فراموش کن. شروعی تازه در انتظار توست. از این آغاز تجربه ایی خاطره انگیز بنیان کن. سال نو مبارک!

****

May each day of the New Year
Bring happiness, good cheer
And sweet surprises…
To you and all your dear ones!
Happy New Year

امیدوارم سال نو هر روزش برای شما و عزیزانتان توام با شادمانی، سرور و لحظات شیرین باشد. سال نو مبارک!

****

No Greeting Card To Give …
No Sweet Flowers To Send …
No Cute Graphics To Forward …
Just
A LOVING HEART
Saying
“HAPPY ‘New Year
هیچ کارت تبریکی بهت نمی‌دم
هیچ گل قشنگی نمی‌فرستم
هیچ نقاشی جالبی نمی‌فرستم
تنها چیزی که دارم قلب عاشقی است که می‌گوید
نوروز مبارک

متن ناب برای تبریک سال نو به انگلیسی و دارای ترجمه فارسی

Each day we trance of a planet of harmony and accord which oversees adore and optimism. I wish all the nice for your lifestyles and never drop the spirit to stay. Happy new year, love, I am hoping you discover all of the happiness you search for. Might also god have mercy for your soul and also you live to see lots of years in advance, in peace and calmness.

هر روز ما یک سیاره ای از هماهنگی و هماهنگی را می بینیم که بر حرمت و خوشبینی نظارت می کند. من آرزو می کنم که برای شیوه زندگی شما خوب باشد و هرگز روح را ترک نکنید. سال نو مبارک، عشق، امیدوارم همه ی شادی هایی که برایش جستجو می کنید را کشف کنید. ممکن است خدا نیز برای روح شما رحمت کند و همچنین سالها پیش در صلح و آرامش زندگی کنید.

****

New Year Gift May Be Many Things
Or It May Be a Few.
For You,The Joy
Is Each New Toy;
For Me;
It’s Watching U.
هدیه سال نو می‌تونه خیلی چیزا باشه‌
می‌تونه چیز خاصی هم نباشه!
برای تو هر اسباب‌بازی جدیدی میتونه لذت‌آور باشه
و برای من
دیدن تو!

****

Wishing you a year that is filled with all the fragrance of roses, illuminated with all the lights of the world and be blessed with all the smiles on the planet. Hope this year will be the year when all your dreams come true. Happy New Year 1394.

سالی معطر به روایح گل های رز، مزین به انوار و لبخندهای دنیا برایت آرزو می کنم. امیدوارم که در این سال رویاهایت به تحقق بپیوندند. سال نو مبارک!

****

There is no ideal New Year; only the one New Year you decide to
make as a reflection of your values, desires, affections, traditions
Happy Norooz
هیچ سال نویی ایده‌آل نخواهد بود مگر اینکه تو تصمیم بگیری اون رو
به بازتابی از ارزش‌ها، خواسته‌ها، علاقه‌ها و قوانین خودت تبدیل کنی
سال نو مبارک

****

Wishing you a new year rich with the blessings of love, joy, warmth, and laughter.

برایت سالی سرشار از برکات عشق، شادمانی، محبت و لبخند آرزو می کنم.

جملات پر تکرار برای تبریک سال نو به انگلیسی و ترجمه فارسی آن ها

  • wish you the biggest slice of happiness and good luck in the coming new year.

در سال نوی پیش رو براتون بیشترین سهم شادمانی و خوش اقبالی رو آرزو می کنم.

 

****

Time is like a flowing river, no water passes beneath your feet twice, much like the river, moments never pass you by again, so cherish every moment that life gives you and have a wonderful New Year.

زمان همچون رودی خروشان است که هرگز دوبار از زیر پای تو عبور نمی کند. لحظات نیز چون آب جوی دیگر باز نمی گردند. پس از هر لحظه ای که به تو هدیه می شود لذت ببر و سال نو را شگفت انگیز تجربه کن!

****

  • Season’s greetings and best wishes for the New Year.

سال نو مبارک و تقدیم بهترین آرزوها برای سال نو.

May the year ahead brings you fortune, success and lots of love. Happy New Year to you and your loved ones.

امیدوارم سال نو سال خوش اقبالی، موفقیت و سرشار از عشق باشد. سال نو بر شما و عزیزانتان مبارک!

جملات کم نظیر تبریک سال نو به انگلیسی با ترجمه فارسی

A new year is like a blank book. The pen is in your hands. It is your chance to write a beautiful story for yourself. Happy New Year.

۱- سال نو چون کتابی است با اوراق نانوشته. قلم در دستان توست و فرصتی است تا برای خود داستانی زیبا بنویسی. سال نو مبارک!

***

May the new year bring you greater heights of success and prosperity. Have a happy new year!

آرزو می کنم که سال جدید برایت سرشار از موفقیت و بهروزی باشد. سال نو مبارک!

****

I wish this year has lesser disasters, lesser hate, lesser accidents and loads of love. Happy New Year.

 امیدوارم امسال سال گرفتاریها، دلخوری ها و حوادث کمتر و عشقی بیکران برایت باشد. سال نو مبارک!

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا