متن و جملات

متن های تبریک سالگرد ازدواج انگلیسی به همراه ترجمه

امروز در این مقاله چندین متن انگلیسی و فارسی تبریک سالگرد ازدواج را قرار دادیم . سالگرد ازدواج یک روز متفاوت برای هر زوجی هست .از این متن تبریک سالگرد ازدواج به انگلیسی به همراه ترجمه فارسی می توانید برای ارسال به همسرتان استفاده کنید

تبریک زیبا سالگرد ازدواج به انگلیسی

a beautiful wife with a beautiful heart equals a beautiful life
Happy anniversary my dear wife

یه زن زیبا با قلب زیبا برابره با زندگی زیبا
سالگرد ازدواجمون مبارک همسر عزیزم!

متن تبریک سالگرد ازدواج به انگلیسی

My love for you can not be described by words. I love you beyond limits. Happy Wedding Anniversary

عشق من نسبت به تو با کلمات قابل وصف نیست، تو رو فراتر از حد و مرزها دوست دارم. سالگرد ازدواجمون مبارک!

***

Love is when a single soul is living in two bodies and you are a real proof of that
Happy wedding anniversary

عشق وقتی رخ می دهد که یک روح در دو بدن زندگی می کند و تو همسر عزیزم نمونه بارز آن هستی.
سالگرد ازدواجتون مبارک

سلام صبح بخیر عاشقانه

.See you
Suddenly
All fairy tale tales
I believe!

Happy the anniversary is coming together

با دیدنت
ناگهان
به تمام قصه های افسانه ای پریان
ایمان آوردم!
سالگرد به هم رسیدن مون مبارک عشقم!

متن تبریک سالگرد ازدواج به انگلیسی

.For me the glass is always half full and for you, it is always half empty
But this exactly what makes us perfectly complementary
Happy anniversary my dear husband

برای من لیوان همیشه نیمه پره و برای تو همیشه نیمه خالی! اما این دقیقا چیزیه که ما رو مکمل هم می کنه!
سالگرد ازدواجمون مبارک شوهر عزیزم!

***

متن زیبا برای تبریک سالگرد ازدواج

.a beautiful wife with a beautiful heart equals a beautiful life
Happy anniversary my dear wife

یه زن زیبا با قلب زیبا برابره با زندگی زیبا
سالگرد ازدواجمون مبارک همسر عزیزم!

متن انگلیسی دلنشین تبریک سالگرد ازدواج 

I hope every day you share together
is more beautiful than the last
Happy anniversary

امیدوارم هر روزی که در کنار هم می گذرانید
از روز گذشته زیباتر باشد
سالگرد ازدواج مبارک!

***

You
Compliment the night prayers
And
Realizing your most beautiful dreams
I love you …

my love, Happy Anniversary of marriage.

تو
اجابت دعاهای شبانه
و
تحقق قشنگ ترین رویاهای من هستی
دوستت دارم
سالگرد ازدواج مون مبارک عشقم!

متن تبریک سالگرد ازدواج به انگلیسی

.Today is the day two hearts turned to one, thank you for all t

he love you have brought to my life
Happy anniversary my love

امروز روزیه که دو تا قلب با هم یکی شدن، به خاطر همه عشقی که برای زندگیم به ارمغان آوردی ازت ممنونم.
سالگرد ازدواجمون مبارک عشقم!

متن پرمحتوا برای تبریک سالگرد ازدواج

.Love is when a single soul is living in two bodies and you are a real proof of that
Happy wedding anniversary

عشق وقتی رخ می دهد که یک روح در دو بدن زندگی می کند و شما اثبات واقعی آن هستید
سالگرد ازدواجتون مبارک

***

How lucky am I to be married to a man like you
Happy anniversary

چقدر خوش شانسم که با مردی مثل تو ازدواج کردم؟
سالگرد ازدواجمون مبارک عشق من!

***

I will always remember this day, because this is the day that my sweetest dream came true. Happy anniversary to my wife

من همیشه این روز را به خاطر خواهم داشت چون در این روز شیرین ترین رویای من به حقیقت پیوست. سالگرد ازدواجمون مبارک همسرم!

تبریک سالگرد ازدواج به زبان انگلیسی

.I am blind to all of life’s problems because you have opened my eyes to all of life’s beauty. Happy anniversary

من در برابر به همه مشکلات زندگی نابینا شده ام چون تو چشمانم را به زیبایی های زندگی باز کرده ای. سالگرد ازدواجمون مبارک!

***

A BEAUTIFUL WIFE WITH A BEAUTIFUL HEART EQUALS A BEAUTIFUL LIFE
HAPPY ANNIVERSARY MY DEAR WIFE

یه زن زیبا با قلب زیبا برابره با زندگی زیبا
سالگرد ازدواجمون مبارک همسر عزیزم!

***

My Kind wife!
Marry you
The best decision is my whole life
And loving you
The most valuable thing I’ve done so far
L love you!

Happy love anniversary!

همسر مهربانم!
ازدواج با تو
بهترین تصمیم سراسر زندگی ام بوده
و دوست داشتن تو
با ارزش ترین کاری که تاکنون انجام داده ام
عاشقتم!
سالگرد عشق مان مبارک

جملات صبح بخیر عاشقانه جدید

Another year’s passed and we continue to show the world that true love does exists

یک سال دیگر گذشت و ما همچنان به جهان نشان می‌دهیم که عشق واقعی وجود دارد.

سالگرد ازدواج‌مان مبارک!

***

LOVE IS WHEN A SINGLE SOUL IS LIVING IN TWO BODIES AND YOU ARE A REAL PROOF OF THAT
HAPPY WEDDING ANNIVERSARY

عشق وقتی رخ می دهد که یک روح در دو بدن زندگی می کند و شما اثبات واقعی آن هستید
سالگرد ازدواجتون مبارک

متن تبریک سالگرد ازدواج به انگلیسی

Time has stopped ever since the day we got married. I’m stuck in a warp of hues, smiles and everlasting love
Happy anniversary

از اون روزی که با هم ازدواج کردیم زمان برای من متوقف شده و من در بین آغوش ها و لبخندها و عشق جاودانی گیر کردم!
سالگرد ازدواجمون مبارک.

جمله های ناب برای تبریک سالگرد ازدواج

.For me the glass is always half full and for you, it is always half empty
But this exactly what makes us perfectly complementary
Happy anniversary my dear husband

برای من لیوان همیشه نیمه پره و برای تو همیشه نیمه خالی! اما این دقیقا چیزیه که ما رو مکمل هم می کنه!
سالگرد ازدواجمون مبارک شوهر عزیزم!

متن تبریک سالگرد ازدواج به انگلیسی

I am blind to all of life’s problems because you have opened my eyes to all of life’s beauty.
Happy anniversary!

من در برابر به همه مشکلات زندگی نابینا شده ام چون تو چشمانم را به زیبایی های زندگی باز کرده ای.
سالگرد ازدواجمون مبارک!

متن احساسی برای سالگرد ازدواج

.The best gift for me in this world in love from your side. There is nothing in that world that can be compared with your love
I love you honey, Happy Wedding Anniversary

بهترین هدیه برای من توی این دنیا عشقت به منه. هیچ چیزی توی این دنیا نیست که با عشق تو قابل مقایسه باشه.
دوستت دارم عسلم، سالگرد ازدواجمون مبارک!

***

.The best thing to hold onto in life is each other
!Warmest Wishes and Happy Anniversary

بهترین چیز برای ادامه زندگی داشتن همدم است.
سالگرد ازدواجمان مبارک!

***

Loving you is all I want to do
Thankfully, I have the rest of our lives to do that. Happy anniversary

دوست داشتن تو همه چیزیه که می خوام انجام بدم.
خوشبختانه بقیه زندگیم رو برای انجام این کار وقت دارم. سالگرد ازدواجمون مبارک!

تبریک زیبا و دلنشین برای سالگرد ازدواج

.You have helped me find the right answers to all the difficult questions life
Happy anniversary my dear wife

تو به من کمک کردی که پاسخ درست همه سوالات دشوار زندگی ام را پیدا کنم. سالگرد ازدواجمون مبارک همسر نازنینم!

متن تبریک سالگرد ازدواج به انگلیسی

.I AM BLIND TO ALL OF LIFE’S PROBLEMS BECAUSE YOU HAVE OPENED MY EYES TO ALL OF LIFE’S BEAUTY. HAPPY ANNIVERSARY

من در برابر به همه مشکلات زندگی نابینا شده ام چون تو چشمانم را به زیبایی های زندگی باز کرده ای. سالگرد ازدواجمون مبارک!

***

Just as a bird can’t fly without wings, I can’t even imagine my life without you. Happy anniversary

همان‌طور که یک پرنده بدون بال‌هایش منی‌تواند پرواز کند، من هم نمی‌توانم زندگی‌ام را بدون تو تصور کنم.

سالگرد ازدواج‌مان مبارک

جملات زیبا انگلیسی برای سالگرد ازدواج

.Love is life’s champagne. Pour me a glass for each year we’ve been married. It’s a celebration! Warmest Wishes and Happy Anniversary!

عشق شامپاین زندگی است. در سالگرد ازدواجتان یک لیوان از عشق تان برایمان کنار بگذارید. سالگرد ازدواجتان مبارک!

متن تبریک سالگرد ازدواج به انگلیسی

It doesn’t matter whether it is our first, fifth, tenth or fifteenth marriage anniversary
What matters is that I will always love you and you will always love me. Happy anniversary darling.

اهمیتی نداره که اولین سالگرد، پنجمین، دهمین یا پانزدهیمن سالگرد ازدواجمون باشه
چیزی که مهمه اینه که من همیشه عاشقت خواهم بود و تو همیشه عاشقم خواهی بود.
سالگرد ازدواجمون مبارک عزیزم!

***

May our celebration of love turn out as beautiful as the both of us

امیدوارم جشن عشقمان به زیبایی عشقمان باشد.

***

I am one of the few lucky men in this world who can say that my best friend, girlfriend, and wife are the same woman

من یکی از معدود مردان خوش‌شانس این جهان ام که می‌تونن بگن بهترین دوستم، دوست‌دخترم و همسرم همه یک زن هستن.

سالگرد ازدواج‌مون مبارک!

متن تبریک سالگرد ازدواج به انگلیسی

You have helped me find the right answers to all the difficult questions life
Happy anniversary my dear wife

تو به من کمک کردی که پاسخ درست همه سوالات دشوار زندگی ام را پیدا کنم. سالگرد ازدواجمون مبارک همسر نازنینم!

***

To see your beautiful face, I open my eyes every morning
To hear your stamped sound, I go back home with an indescribable enthusiasm every day
I live with your love, my compassionate

Happy the wedding anniversary

برای دیدن چهره ی زیبای توست که هر روز صبح دوباره چشم باز می کنم
برای شنیدن صدای پر مهر توست که هر روز با اشتیاقی وصف نشدنی به خانه بر می گردم
من با عشق تو زندگی می کنم مهربانم
سالگرد عروسیمون مبارک

متن پرمحتوا و جالب برای سالگرد ازدواج

.Love puts a twinkle in your eye and a smile in your heart. Congratulations on your married years!

عشق درخشش خاصی به چشمان شما می‌دهد و یک لبخند در قلب تان به ودیعه می گذارد. سالگرد ازدواجتان مبارک!

***

To another year of sharing sunsets and dreams. Forever and Always

برای سالی دیگر قرار است که طلوع و غروب زندگی را با هم شریک شویم. برای همیشه و تا ابد.

***

When I proposed to you, I gave you a ring. When you said ‘Yes,’ you gave my life wings.

وقتی بهت پیشنهاد ازدواج دادم، یک حلقه بهت دادم، اما وقتی گفتی «بله»، بال‌های زندگی‌م رو به من دادی!

سالگرد ازدواج‌مون مبارک

***

I am very grateful for this beautiful and happy life
Most of all, for my kind, sweet, beautiful and intelligent wife
Happy anniversary, my love

من به خاطر این زندگی زیبا و شاد بسیار شکرگزار هستم
و بیشتر از همه به خاطر همسر مهربان، شیرین، زیبا و باهوشم.
سالگرد ازدواجمون مبارک عشقم!

***

Marrying you was the best thing ever to happen in my life. Happy anniversary

ازدواج با تو بهترین چیزی بوده که توی زندگیم اتفاق افتاده، سالگرد ازدواجمون مبارک عزیزم!

***

I have to say this on our first wedding anniversary – I love my life more than past because you are in it. Thank you for being in my life. Happy anniversary!”

من باید اینو تو اولین سالگرد ازدواج‌مون بگم:

من الان بیشتر از قبل عاشق زندگی‌م هستم، چراکه تو توی اون هستی. مرسی از این که در زندگی من هستی.

سالگرد ازدواج‌مون مبارک.

متن انگلیسی برای سالروز ازدواج

The day when you became my wife
Was the happiest in my life
I love you, sweetheart! Happy Anniversary

روزی که تو همسرم شدی شادترین روز زندگیم بود. دوستت دارم آرام جانم، سالگرد عشقمون مبارک!

متن تبریک سالگرد ازدواج به انگلیسی

FOR ME THE GLASS IS ALWAYS HALF FULL AND FOR YOU, IT IS ALWAYS HALF EMPTY
BUT THIS EXACTLY WHAT MAKES US PERFECTLY COMPLEMENTARY
HAPPY ANNIVERSARY MY DEAR HUSBAND

برای من لیوان همیشه نیمه پره و برای تو همیشه نیمه خالی! اما این دقیقا چیزیه که ما رو مکمل هم می کنه!
سالگرد ازدواجمون مبارک شوهر عزیزم!

***

.Come on all the good ones
I love you

Happy marriage anniversary

جمع تمام خوبی ها هستی
دوستت دارم
سالگرد عقد و ازدواج من و تو مبارک

جمله های ناب سالگرد ازدواج زیبا و دلنشین

.Falling in love is easy, but staying in love is something different. You did it. Happy anniversary my love

عاشق شدن راحته اما عاشق موندن کار سختیه که تو انجامش دادی. سالگرد ازدواج مون مبارک عشقم!

***

On our anniversary, let’s recall the memories we’ve made and let’s look ahead at all those memories that are yet to be made. Happy 1st anniversary.”

در سالگرد ازدواج‌مون، بیا به‌یاد بیاریم خاطراتی که قبلاً ساختیم و طرح بریزیم برای خاطراتی که هنوز ساخته نشدن.

اولین سالگرد ازدواج‌مون مبارک.

***

صبح زمانیست که تو بیدار میشوی …
ساعت من به وقت چشمان تو تنظیم است !

متن عاشقانه برای سالگرد ازدواج

.I was nothing
I’ve made a new life, and in my life, my love is blowing
I love you

Happy wedding anniversary

هیچ بودم
از نو ساختی ام و در من زندگی دمیدی عشق من
دوستت دارم
سالگرد ازدواج مان مبارک

***

I still fall for you every day. Together is my favorite place to be

من هر روز عاشقت می شوم. با هم بودن مکانی است که دوستدارم آنجا باشم.

***

My husband, the way you hug me, the way you hold my hand
all my worries stay away from me because they know I have you
I love you and I won’t stop. Happy anniversary

همسرم! طوری که مرا به آغوش می کشی و دستانم را می گیری، همه نگرانی ها از من دور می شوند
چون می دانند که من تو را دارم
دوستت دارم و این دوست داشتن هرگز لحظه ای متوقف نمی شود. سالگرد ازدواجمون مبارک!

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا