متن و جملات

شعر انگلیسی با ترجمه فارسی

یادگیری زبان انگلیسی دغدغه ذهن هر انسانیه زیرا این زبان بین المللیه. خوندن شعر انگلیسی با ترجمه فارسی می تونه به شما در این هدف کمک زیادی بکنه و همینطور می تونه یک تفریح لذت بخش برای شما باشه.

شعر انگلیسی با ترجمه فارسی

Hunger, temptation longing
laughter, joy and tears
Anger, loving, curiosity
hopeful, happiness and fears

All these are inside me
And they all are coming out
Don’t know if I’m coming or going
Or to scream or shout

گرسنگی، وسوسه، اشتیاق
خنده، لذت و اشک ها
خشم، عشق، کنجکاوی
امید، شادی و ترس ها

همگی درون من هستند
و همگی از من خارج می شوند
نمی دانم که آیا در حال آمدن هستم یا رفتن یا
در حال فریاد زدن هستم یا جیغ کشیدن!

****

Your cuteness knows no bounds
your beauty has no limit
you are the only woman in the world
to which I will commit
I look at you and gasp in awe
wondering how you’re mine
you take my breath away my dear

جذابیتت بی کران است
زیبایی ات حد و مرزی ندارد
تو تنها زنی هستی که به او دل سپرده ام
به تو نگاه می کنم و نفسم به شماره می افتد
در حیرت از این که تو چطور مال من شدی
نفسم را بند می آوری عزیزم

****

The kites always rise with adverse winds
بادكنك ها هميشه با باد مخالف اوج ميگيرند

شعر انگلیسی با ترجمه فارسی

I was thinking;
Maybe I am just like this nature.
And until my heart is the prison of bitter memories, it won’t host the spring!
My heart shook! How can I forget?
But…forgiveness in not naivety, it’s not forgetfulness…
Forgiveness is a present for our heart, to become weightless, to be peaceful & mellow.
I clean my heart from hatreds and annoyances, to welcome the spring full of affection, love and truthfulness…
Calm and light, like the spring…
با خود اندیشیدم؛
شاید من نیز همانند این طبیعتم
و قلبم تا زمانی که زندان خاطرات تلخ است، میزبان بهار نخواهد شد
دلم لرزید. چگونه فراموش کنم
اما… گذشت سادگی نیست، فراموشی نیست
بخشایش پیشکشی است برای قلب خود، که سبک شود، که آرامش یابد
دلم را از کینه ها و رنجش ها می شویم، تا با وجودی مملو از مهر و پاکی، به استقبال نوروز بیایم
سبک و آرام، چون بهار

اشعار عاشقانه کوتاه انگلیسی با ترجمه فارسی

Life is perhaps that enclosed moment
when my gaze destroys itself in the pupil of your eyes
and it is in the feeling
which I will put into the Moon’s impression
and the Night’s perception.

In a room as big as loneliness
my heart
which is as big as love
looks at the simple pretexts of its happiness
at the beautiful decay of flowers in the vase
at the sapling you planted in our garden
and the song of canaries
which sing to the size of a window.

زندگی شاید آن لحظه مسدودیست
که نگاه من، در نی‌نی چشمان تو خود را ویران میسازد
و در این حسی است
که من آنرا با ادراک ماه و با دریافت ظلمت خواهم آمیخت

در اتاقی که به اندازه یک تنهاییست
دل من
که به اندازهه یک عشقست
به بهانه‌های ساده خوشبختی خود مینگرد
به زوال زیبای گل‌ها در گلدان
به نهالی که تو در باغچه خانه‌مان کاشته‌ای
و به آواز قناری‌ها
که به اندازه یک پنجره میخوانند

****

I thought I would never
Find the right person
To love
Until I met you

And since I have
Always thought that
Love is the most
Important part of my life
I want our love
To last and
To be as beautiful
As it is now

پیش از دیدن تو
می‌پنداشتم که هرگز
کسی را شایسته عشق
نخواهم یافت

بدان خاطر
که در باور من
عشق در زندگی مهم‌تر از هر چیزی است
می‌خواهم که عشق‌مان
عشقی پایدار باشد
و همیشه همچون حال زیبا بماند

شعر انگلیسی با ترجمه فارسی

A million stars up in the sky
One shines brighter – I can’t deny
A love so precious, a love so true
a love that comes from me to you
The angels sing when you are near
Within your arms I have nothing to fear
You always know just what to say
Just talking to you makes my day
I love you, honey, with all of my heart
Together forever and never to part

 

یک میلیون ستاره در آسمان است
یکی بیشتر از بقیه می درخشد که من نمی توانم نادیده بگیرمش
عشقی بسیار گرانبها، عشقی بسیار حقیقی
عشقی که از جانب من به تو برمی گردد
فرشتگان وقتی نزدیکم هستی آواز می خوانند
در آغوش تو چیزی برای ترسیدن ندارم
تو همیشه می دانی چه باید بگویی
فقط صحبت کردن با تو روز من را رقم می زند
دوستت دارم، عزیزم، با تمام قلبم
برای همیشه با هم هستیم و هرگز از هم جدا نخواهیم شد

****

In your absent if I breathe, every breathe is blended with a thousand sorrows
Upon my heart’s shoulder, a sorrow multiply in a thousand times

بی تو گر دمی زنم، هر دمی هزار غم!
روی شانه دلم، هر غمی هزار بار!

متن و جملات انگلیس مفهومی با ترجمه فارسی

I can hear her paces!
Gentle and light!
Nature becomes fresh in her fragrant appearance.
Trees sprout,
Birds begin singing,
And rivers start singing the life melody…

صدای قدم هایش را می شنوم
آرام و سبک
طبیعت با عطر حضورش تازه می شود
درختان جوانه می زنند
پرنده ها نغمه خوان می شوند
و رودخانه آواز حیات سر می دهند

****

I miss you in the morning
I miss you late at night
Just to think about you
Is my joy and my delight

I can’t wait to see you
Please hurry and come back
You always make me happy
You have that special knack

صبح دلتنگ تو هستم
و تا دیر وقت شب هم دلتنگت هستم
فقط فکر کردن درباره تو
لذت و شادی من است

نمی توانم برای دیدنت صبر کنم
خواهش می کنم عجله کن و برگرد
تو همیشه من را شاد می کنی …
تو این مهارت خاص را داری!

****

No words are amazing enough to describe how fantastic you make me feel
هیچ کلمه ای آن قدر شگفت انگیز نیست که بتواند احساس خارق العاده ای که در من ایجاد می کنی را توصیف کند

شعر انگلیسی با ترجمه فارسی

Look at people for an example, but then make sure to do things your way. Surround yourself with positive people.
Queen Latifah

به مردم به عنوان الگو نگاه کن ، اما همیشه به روش خودت کار کن ، سعی کن اطرافیان مثبت اندیش داشته باشی

****

 My Parents Sent Me to the Store

My parents sent me to the store

To buy a loaf of bread.

I came home with a puppy

And a parakeet instead.

I came home with a guinea pig,

A hamster and a cat,

A turtle and a lizard

And a friendly little rat.

I also had a monkey

And a mongoose and a mouse.

These animals were crazy

When I brought them in the house.

They barked and yelped and hissed

And chased my family out the door.

My parents never let me

Do the shopping anymore.

Written by Kenn Nesbitt

والدینم مرا به فروشگاه فرستادند

پدر و مادرم مرا به فروشگاه فرستادند

برای خرید یک قرص نان.

من بجای آن با یک توله سگ و

یک طوطی کوچک دراز دم به خانه آمدم.

من با یک خوکچه هندی،

یک همستر و یک گربه،

یک لاک پشت و یک مارمولک

و یک موش کوچک مهربان به خانه آمدم.

من یک میمون

و یک نمس هندی و یک موش هم به همراه داشتم.

این حیوانات دیوانه بودند

وقتی آنها را به خانه آوردم

پارس کردند و واق واق و فش فش کردند

و خانواده ام را تا بیرون خانه دنبال کردند.

والدینم هرگز دیگر به من اجازه نمی دهند

خرید بروم.

شاعر Ken Nesbitt

چند شعر کوتاه انگلیسی با ترجمه فارسی

I love my EYES when u look into them
I love my NAME when u say it
I love my HEART when u love it
I love my LIFE when u are in it

چشامو وقتی تو بهشون نگاه میکنی دوست دارم
اسممو وقتی دوست دارم که تو صداش میکنی
قلبمو وقتی دوست دارم که تو دوسش داشته باشی
زندگیم رو وقتی دوست دارم که تو توش هستی

شعر انگلیسی با ترجمه فارسی

love is pure
Love is Sure
Love is sweet poison
that Doctors can’t cure

عشق یعنی پاکی
عشق یعنی اطمینان
عشق یک زهر شیرین است
که دکترها نمیتوانند درمانش کنند

****

God’s Gift

Love is like a river
A never ending stream
Love is shared by each other
To answer someone’s dream

It’s a never ending story
Love is not a lie
You can share in all its glory
For love will never die

Love is all around you
The moon and stars above
Love is a gift from God
And God is a gift of love

هدیه خدا

عشق مانند رودخانه است،
جویبار بی پایان
عشق
برای شریک شدن رویایت با دیگری است

این یک داستان پایان ناپذیر است
عشق دروغ نیست
شما می توانید در تمام شکوه آن شریک شوید،
زیرا عشق هرگز نخواهد مرد

عشق در اطراف شماست،
بالاتر از ماه و ستاره
عشق یک هدیه از طرف خداس
و خدا یک هدیه از طرف عشق است

****

Perchance rises up from the orient of your glance
That extinguishing sun that once I had

باری مگر ز شرق نگاه تو بردمد
آن آفتاب رو به زوالی که داشتم

شعر انگلیسی با ترجمه فارسی

Yesterday’s frozen and wintry nature becomes like a paradise with her pleasant breeze,
And trees forget all the cold memories on the auspicious arrival of spring.
دنیای بی روح و یخ زده ی دیروز با نسیم دلنشینش چونان بهشت می شود
و درختان تمام خاطرات سرد زمستانی را به یمن ورود بهار از یاد می برند
جهت مشاهده یک شعر انگلیسی زیبای دیگر کلیک کنید.

شعر عاشقانه انگلیسی

Life gets faster every day
No time to think, no time to play
Hurry, chaos, lots of stress
Tension leads to sleeplessness

When will all this madness cease
Where is free time? Where is peace
I’m running, doing, till I drop
Give me buttons: Pause, Mute, STOP

زندگی هر روز سریع تر می گذرد
نه فرصتی برای فکر کردن، نه فرصتی برای بازی کردن
عجله، آشفتگی، استرس فراوان
تنش ها باعث بی خوابی می شود

چه زمانی این همه جنون متوقف می شود؟
اوقات فراغت کجاست؟ آرامش کجاست؟
من می دوم، انجام می دهم تا زمانی که سقوط کنم
دکمه ها را به من بدهید: توقف، سکوت، ایست!

****

I love my life because it’s you
من عاشق زندگیم هستم چون زندگیم تو هستی

****

Life is better when you’re laughing
وقتی می خندی زندگی بهتر می شه

****

شعر Home on the Range

Oh, give me a home where the buffalo roam,

Where the deer and the antelope play,

Where seldom is heard a discouraging word,

And the skies are not cloudy all day.

Home, home on the range,

Where the deer and the antelope play,

Where seldom is hard a discouraging word,

And the skies are not cloudy all the day.

Written by Brewster Higley

 خانه روی کوه

آه، خانه ای به من بدهید که بوفالوها در آن پرسه می زنند،

جایی که گوزن ها و بزهای کوهی بازی می کنند،

جایی که بندرت کلمات دلسردکننده شنیده می شود،

و آسمانش هرگز ابری نیست.

خانه، خانه روی کوه،

جایی که گوزن ها و بزهای کوهی بازی می کنند،

جایی که به ندرت کلمات دلسرد کننده شنیده می شود،

و آسمانش تمام روز ابری نیست.

شاعر Brewster Higley

****

I speak out of the deep of night
out of the deep of darkness
and out of the deep of night I speak
if you come to my house, friend
bring me a lamp and a window I can look through
at the crowd in the happy alley.

من از نهایت شب حرف میزنم
من از نهایت تاریکی
و از نهایت شب حرف میزنم
اگر به خانه‌ی من آمدی برای من ای مهربان چراغ بیاور
و یک دریچه که از آن
به ازدحام کوچه‌ی خوشبخت بنگرم

شعر عاشقانه انگلیسی کوتاه

my love is non stop like sea
its trust like blind
its shine like star
its warm like sun
its soft like flower
AND
its beautiful like u

عشق مثل دریا هرگز متوقف نمی‌شود
عشق مثل یک آدم کور اطمینان می‌کند
عشق مثل ستاره می‌درخشد
عشق مثل خورشید گرم می‌کند
عشق مثل گل‌ها لطیف است
و
عشق درست مثل تو زیباست

شعر انگلیسی با ترجمه فارسی

Our Love

L is for “laughter” we had along the way
O is for “optimism” you gave me every day
V is for “value” of being my best friend
E is for “eternity,” a love that has no end

عشق ما

L برای “خنده” است که در طول راه داشتیم
O برای “خوش بینی” است که هر روز به من می دهی
V برای “ارزش” به معنی ارزشمند بودن دوستی ماست
E برای “ابدیت” است، عشقی که پایانی ندارد

****

O the blue pulse, you have bridged with your arms
Over my shoulder
A bridge that terminates to eternity
At last let me for the day of the “Voletile”
Your foot print lasts up on my eyes

با دستهایت پل زدی ای نبض آبی
بر شانه‌های من، پلی تا بی نهایت
پس دست کم بگذار تا روز مبادا
در چشم من باقی بماند جای پایت

****

Tender that lover who has uttered:
“Let us the creed of loving”

رعایت کن آن عاشقی را که گفت:
“بیا عاشقی را رعایت کنیم”

****

When I think of you
My heart is light
You’re a special person
A sheer delight

Thoughts of you cheer me up
Whenever I’m blue
I’m always happy
When I think of you

وقتی به تو فکر می کنم
قلبم نور است
تو یک فرد خاص هستی
یک لذت ناب

فکر تو من را دلخوش می کند
زمان هایی که افسرده هستم؛
همیشه خوشحالم هنگامی که
به تو فکر می کنم

کپشن عاشقانه انگلیسی

To my dear Husband
I just want to say
You made my life complete
On our Wedding Day
I Love You

شوهر عزیزم فقط یه چیزی می خواهم بگم
تو در روز عروسی
زندگی مرا کامل کردی
دوستت دارم

****

شعر انگلیسی با ترجمه فارسی

I love your smile
I love your kiss
each and every day I reminisce
you are my life you are my world
never did I imagine such an amazing girl

عاشق لبخندت هستم
عاشق بوسه ات هستم
هر روز به تو فکر می کنم
تو زندگی و دنیای من هستی
هرگز دختری به این شگفت انگیزی تصور نمی کردم

****

Nothing can replace you!
هیچی نمی تونه جای تو رو بگیره

****

The losers find problem in every answer but the winners find an answer in every problem.
بازنده ها در هر جواب مشکلی را می بینند، ولی برنده در هر مشکلی جوابی را می بیند

****

شعر (Language(s

I only speak one language.

My friend at school speaks two.

Sometimes I hear her singing to herself

Talking with her dad

Thinking aloud

And I wish my brain held

Two words for dog

Two worlds of sound

Two countries in one mouth.

I have only one word for spoon,

For sock, for moon, for clock.

My friend sings two songs

And I wonder if I will ever find another voice.

Written by Amy Ludwig Van Derwater

زبان (ها)

من فقط به یک زبان صحبت می کنم

دوستم در مدرسه به دو زبان صحبت می کند.

گاهی اوقات می شنوم که او با خودش آواز می خواند

با پدرش صحبت می کند

با صدای بلند فکر می کنم

و آرزو می کنم که مغزم

دو کلمه برای سگ در خود داشت

دو دنیا از صدا

دو کشور در یک دهان.

من فقط یک کلمه برای قاشق می دانم،

برای جوراب، برای ماه، برای ساعت.

دوستم دو ترانه می خواند

و من نمی دانم که آیا هرگز صدای دیگری خواهم داشت.

شاعر Amy Ludwig Van Derwater

جملات انگلیسی خاص عاشقانه

You are like a candle
When you came, you brought light to my lif
تو مثل شمع هستی
وقتی اومدی زندگیم رو روشن کردی

****

In the path of love-play, calamity is safety and ease;

Wounded be that heart that with (on account of) pain desireth a plaister!

در طریق عشقبازی امن و آسایش بلاست

ریش باد آن دل که با درد تو خواهد مرهمی

****

Let Go

What do I do
When I’m still in love with you?
You walked away
‘Cause you didn’t want to stay
You broke my heart, you tore me apart
Every day I wait for you
Telling myself our love was true
But when you don’t show, more tears start to flow
That’s when I know
I have to let go

رها کردن

وقتی هنوز عاشق تو هستم، چه کنم؟
تو دور شدی،
چون نمی خواستی بمانی
قلبم را شکستی، مرا از هم گسیختی
هر روز که منتظر تو هستم،
به خودم می گویم عشقمان درست بود
اما وقتی تو آن را نشان نمی دهی، اشکهایم بیشتر جاری می شوند
آن وقت است که می دانم
باید رها شوم و بروم

شعر انگلیسی با ترجمه فارسی

From the time that we were little
I knew you’d always be
Not just a loving sister
But a caring friend to me

A shoulder I could cry on
A helping hand in times of need
A cheerleader to lift me up
My angel in both word and deed

We told each other secrets
We giggled and we cried
We shared our joys and sorrows
We were always side by side

We have a very special bond
I knew it from the start
You’ll have my love forever
We’re sisters, heart to heart

از زمانی که کوچک بودیم
می دانستم که همیشه
نه تنها خواهر دوست داشتنی ام هستی
بلکه یک دوست مراقب برایم هستی

شانه ای که می توانستم روی آن گریه کنم
دست کمک هر زمان که نیاز داشتم
یک راهنما برای بلند کردن من
فرشته من هم در حرف هم در عمل

ما رازهای مان را به هم می گفتیم
می خندیدیم و گریه می کردیم
شادی و اندوه خود را با هم شریک بودیم
ما همیشه کنار هم بودیم.

ما رابطه بسیار خاصی داریم
من آن را از ابتدا می دانستم
تو عشق من را برای همیشه خواهی داشت
ما خواهریم، قلب به قلب …

بیو عاشقانه انگلیسی

I care for you
I love you too
you are my world
you are my life
so glad that your
my lovely wife

من مراقبتم
من دوست دارم
تو دنیای منی
تو زندگی منی
خیلی خوشحالم که تو
همسر دوست داشتنی منی

***

You are like the sunshine so warm,
you are like sugar, so sweet…
you are like you…
and that’s the reason why I love you!
تو مثل درخشش خورشید گرمی
مثل شکر خیلی شیرینی
تو مثل خودت هستی
و بخاطر همینه که من دوست دارم!

****

Out of the elixir of your name
All these unripe words
In my worm out hands
Turn to poem

از کیمیای نام تو
این واژه‌های خام
در دست‌های خسته من
شعر می‌شوند

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا