متن و جملات

جملات تک خطی انگلیسی با معنی فارسی

در این قسمت گلچین جدید و زیبایی از جملات تک خطی انگلیسی با معنی فارسی گردآوری شده است که مناسب برای استفاده در استوری، پست و کپشن است.

جملات سنگین تک خطی انگلیسی با معنی فارسی

Live for yourself.

برای خودت زندگی کن

****

Life shrinks or expands in proportion to one’s courage.

-Anais Nin

کوتاهی یا بزرگی زندگی هر کس به نسبت شجاعت اوست.

****

I don’t want to earn my living; I want to live.

-Oscar Wilde

من نمی‌خواهم زندگی‌ام را به دست بیاورم، بلکه می‌خواهم زندگی کنم

جملات سنگین تک خطی انگلیسی با معنی فارسی

Life is short. Live passionately.

زندگی کوتاه است. پرشور زندگی کن

جملات تک خطی انگلیسی با معنی فارسی برای بیو

🤍ᴅᴏɴ’ᴛ ᴡᴏʀʀʏ ɢᴏᴅ is ᴀʟᴡᴀʏs ᴡɪᴛʜ ʏᴏu

‌ پروردگارا جز تو پناهے نیست…

****

Be the one that nobody‌ thought you could be.

کسی باش که هیچ کس فکرشو ر  نمی کرد بتونی باشی.

جملات تک خطی انگلیسی با معنی فارسی برای بیو

 You can break me, but you will never destroy me

«می تونی منو بشکنی ولی هرگز نمی تونی نابودم کنی»

****

I never dreamed about success, I worked for it

من هرگز رویای موفقیت را نمی دیدم، برای آن کار کردم.

جملات تک خطی مفهومی انگلیسی با معنی فارسی

“Love is just a word until someone comes along and gives it meaning.” —Paulo Coelho

عشق فقط یک کلمه می باشد تا اینکه شخصی پیدا شود و معنی آن را به تو نشان دهد.

****

Learning from life is much more beneficial than learning from a book

یاد گرفتن از زندگی بسیار مفیدتر از یادگیری از کتاب است.

****

“The meeting of two personalities is like the contact of two chemical substances. If there is any reaction, both are transformed.” —Carl Jung

ملاقات دو شخصیت مانند ارتباط دو ماده شیمیایی می باشد ، اگر هیچ واکنشی نشان ندهند ، هر دو تغییر شکل می دهند.

جملات تک خطی مفهومی انگلیسی با معنی فارسی

.Believe that the less kindness won’t be forgotten even from weak minds.

ایمان داشته باش که کوچکترین محبت از ضعیف ترین حافظه ها پاک نمی شود.

****

“Don’t marry the person you think you can live with; marry only the individual you think you can’t live without.” —James Dobson

با کسی ازدواج نکن که فکر می کنی می توانی در کنار او زندگی کنی. با کسی ازدواج کن که فکر می کنی بدون او نمی توانی زندگی کنی.

متن و جملات انگلیس فلسفی با ترجمه فارسی

Always turn a negative situation into a positive situation.
Michael Jordan

همیشه شرایط بد و منفی رو به شرایط مثبت تبدیل کن

همیشه شرایط بد و منفی رو به شرایط مثبت تبدیل کن

Live for ourselves not for showing that to others..
براي خود زندگي كنيم نه براي نمايش دادن آن به ديگران

****

The kites always rise with adverse winds
بادكنك ها هميشه با باد مخالف اوج مي گيرند

****

If you smile when no one else is around, you really mean it.
Andy Rooney

وقتی می خندی و کسی دور و برت نیست، اون خنده از ته دله.

وقتی می خندی و کسی دور و برت نیست، اون خنده از ته دله.

The losers find problem in every answer but the winners find an answer in every problem.
بازنده ها در هر جواب مشکلی را می بینند، ولی برنده در هر مشکلی جوابی را می بیند

جملات ناب و زیبای انگلیسی با معنی فارسی

Keep love in your heart. A life without it is like a sunless garden when the flowers are dead

عشق را در قلبت نگه دار زیرا که زندگی بدون آن مانند باغ بی آفتاب است زمانی که گل هایش مرده اند

****

People who are unable to motivate themselves must be content with mediocrity, no matter how impressive their other talents

افرادی که قادر نیستند در خودشان انگیزه ایجاد کنند فارغ از این که چقدر استعدادهای دیگرشان برجسته باشد باید به متوسط بودن رضایت دهند.

****

Life is when you realize, thousands of happiness can’t remove one pain in the heart
But one pain can remove all the laughter you had in your heart

زندگی زمانی است که درک می کنی هزاران شادی نمی تواند اثر یک درد را از دلت بیرون کند
در حالی که یک درد همه خنده هایی که در دلت داشتی را محو می کند.

جملات انگیزشی انگلیسی با معنی فارسی

Men are more mindful of wrongs than of benefits.

مردم همیشه اشتباهات شما را بیشتر از کارهای خوب تان به ذهن خواهند سپرد.

****

Forgive your enemies, but never forget their names.

دشمنان ات را همیشه ببخش، اما اسامی شان را در ذهنت حک کن

***

“Only those that risk going too far can possibly find out how far one can go.” ~T.S. Eliot

تنها کسانی که اهل ریسک کردن هستند و جرات رفتن تا فاصله های دور را دارند می توانند بفهمند که یک شخص تا کجا می تواند برود.

***

“You can, you should, and if you’re brave enough to start, you will.” ~Stephen King

تو می تونی، تو باید بتونی و اگر به اندازه کافی شجاع باشی که شروع کنی مطمئنا به هدفت می رسی. استیون کینگ

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا