متن و جملات

جملات انگلیسی انگیزشی با ترجمه فارسی

متن های انگیزشی انگلیسی که به شما انگیزه موفقیت و رسیدن به هدف میدهند را می توانید اینجا مشاهده کنید. بهترین متن ها قرار گرفته است.

متن زیبا انگلیسی مفهومی

If you want to achieve greatness stop asking for permission

اگر خواهان رسیدن به بزرگی هستی منتظر اجازه اش نباش !

***

Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life

زمان شما محدود است، بنابراین زندگی خودتان را برای زندگی دیگران از دست ندهید..

***

Don’t wait for extraordinary opportunities. Seize common occasions and make them great.
Orison Swett Marden

منتظر فرصت های طلایی نمانید ، فرصت های معمولی را از دست ندهید و آنها را به شرایط استثنایی تبدیل کنید.

متن انگلیسی انگیزشی

پرکاربردترین جمله های انگیزشی

The difference between a successful person and others is not a lack of strength, not a lack of knowledge, but rather a lack of will

تفاوت بین یک فرد موفق و دیگران، کمبود قدرت دیگران و فقدان دانش آنها نیست بلکه کمبود تلاش و اراده‌شان است…

***

  If you are not willing to risk the usual, you will have to settle for the ordinary
اگر مایل نیستید روتین خود را به خطر بیاندازید، مجبور خواهید بود که به طور عادی زندگی کنید.

***

I have not failed. I’ve just found 1000 ways that won’t work.| Thomas A. Edison

من اشتباهی نداشتم. من فقط هزار راه را امتحان کردم که کار نمی کردند ! | توماس ادیسون

جملات خاص انگیزشی انگلیسی

Men are more mindful of wrongs than of benefits.

مردم همیشه اشتباهات شما را بیشتر از کارهای خوب تان به ذهن خواهند سپرد.

متن انگلیسی انگیزشی

Wake up with determination
Go to bed with satisfaction

با عزم راسخ از خواب بیدار شوید
با رضایت به رختخواب بروید.

***

Don’t flaunt your success,
But don’t apologize for it either.

موفقیت‌هایت را به رخ نکش (خودنمایی مکن)!
اما بابت انجامشان هم عذرخواهی نکن!

متن جملات انگیزشی انگلیسی با ترجمه

For being successful you Don’t need to be very strong
You just need to be stronger than one thing:
your biggest excuse
Just this
موفقیت

برای رسیدن به موفقیت
لازم نیست خیلی قوی باشی.

فقط کافیه از یک چیز قوی تر باشی:

“از قوی ترین بهانه ات”
همین!

متن انگلیسی انگیزشی

Don’t let the fear of losing be greater than the excitement of winning

اجازه ندهید ترس از دست دادن، از هیجان برنده شدن بزرگ‌تر باشد…

***

Look at people for an example, but then make sure to do things your way. Surround yourself with positive people.
Queen Latifah

به مردم به عنوان الگو نگاه کن ، اما همیشه به روش خودت کار کن ، سعی کن اطرافیاان مثبت اندیش داشته باشی

سخنان بزرگان در مورد موفقیت به انگلیسی

he road to success and the road to failure are almost exactly the same. ~Colin R. Davis

مسیر موفقیت و مسیر شکست تقریبا شبیه هم هستند. کالین دیویس

***

If you cannot do great things, do small things in a great way

اگر نمی‌توانید کارهای بزرگ انجام دهید، چیزهای کوچک را با روش عالی انجام دهید

متن انگلیسی انگیزشی

 Some people dream of success while others wake up and work
برخی افراد آرزوی موفقیت می‌کنند، در حالی که برخی دیگر بیدار می‌شوند و کار می‌کنند

متن کپشن انگلیسی انگیزشی در مورد موفقیت

If you do what you need, you’re surviving. If you do what you want, you’re living.
-Unknown
اگر شما کاری را می‌کنید که به آن نیاز دارید، شما زنده می‌مانید. اگر شما آنچه را دوست دارید انجام دهید، شما زندگی می‌کنید

***

Always do your best. What you plant now, you will harvest later

همیشه بهترین کار را بکن، آنچه هم اکنون می‌کاری، بعدها برداشت خواهی کرد.

***

It’s going to be hard
but hard does not mean impossible

این سخت خواهد بود
اما سخت به معنای غیرممکن نیست.

استوری و استاتوس انگلیسی امید دادن با ترجمه فارسی

We can not change the direction of the wind …. But , remember , that we can always adjust our sails

ما نمی توانیم مسیر باد را تغییر دهیم اما همیشه می توانیم بادبان هایمان را تنظیم کنیم

متن انگلیسی انگیزشی

If you do what you always did, you will get what you always got

اگر همیشه کاری را که همیشه می کنی انجام دهی، چیزهایی به دست میاری که همیشه داشتی !

***

Always turn a negative situation into a positive situation.
Michael Jordan

همیشه شرایط بد و منفی رو به شرایط مثبت تبدیل کن

جملات انگلیسی انگیزشی

How dare you settle for less when the world has made it so easy for you to be remarkable?

چطور می‌توانید وقت خود را از دست بدهید، وقتی جهان به سادگی آن را از شما می‌گیرد؟

***

There are two ways to be happy , Either improve your reality , or lower your expectations

امروز به این فکر کن: دو راه برای شاد بودن وجود دارد یا واقع بینیت را بالا ببر یا انتظاراتت را پایین بیاور .

متن انگلیسی انگیزشی

 Successful people don’t always know the right answer, but they keep moving anyway
افراد موفق همیشه پاسخ درست را نمی‌دانند، اما به هر حال آن‌ها همیشه در حال حرکت هستند.

متن کپشن موفقیت و انگیزشی انگلیسی

Beware the barrenness of a busy life.
-Socrates
مراقب بی‌نظمی‌های یک زندگی پرمشغله باشید

***

When you live and work for the thoughts and ideas of others, you are in fact dead!

وقتی برای افکار و عقاید دیگران زندگی و کار می کنید ، در حقیقت مرده اید!

***

There are two ways to be happy , Either improve your reality , or lower your expectations

امروز به این فکر کن : دو راه برای شاد بودن وجود دارد یا واقع بینیت را بالا ببر یا انتظاراتت را پایین بیاور .

بهترین جملات انگلیسی

We will feel influence of good person when we lose them
بیشترین تاثیر افراد نیک، زمانی احساس می شود که از میان ما رفته باشن

متن انگلیسی انگیزشی

Don’t wait for extraordinary opportunities. Seize common occasions and make them great.
Orison Swett Marden

منتظر فرصت های طلایی نمانید ، فرصت های معمولی را از دست ندهید و آنها را به شرایط استثنایی تبدیل کنید

***

The difference between a successful person and others is not a lack of strength, not a lack of knowledge, but rather a lack of will

تفاوت بین یک فرد موفق و دیگران، کمبود قدرت دیگران و فقدان دانش آنها نیست بلکه کمبود تلاش و اراده‌شان است…

جملات انگیزشی انگلیسی برای رسیدن به اهداف

Sometimes it is the smallest decisions that can change your life forever

گاهی کوچکترین تصمیمات شماست که می توانند زندگی شما را به کلی تغییر دهند .

***

Tips to be successful in life: Appreciate those who love you, Help those who need you, Forgive those who hurt you and Forget those who leave you
نکاتی برای موفقیت در زندگی: قدر کسانی که دوستت دارند را بدان، به کسانی که به تو نیاز دارند کمک کن، کسانی که آزارت دادند را ببخش و کسانی که تو را تنها گذاشتند را فراموش کن.

متن انگلیسی انگیزشی

We can not change the direction of the wind، But,remember,that we can always adjust our sails

ما نمی توانیم مسیر باد را تغییر دهیم اما همیشه می توانیم بادبان هایمان را تنظیم کنیم.

جمله ناب انگلیسی با ترجمه فارسی

Overrate to your behavior more that your prestige, because behaviors are the sign of your facts but prestige is what others thought about you
به خصلتهای خود بیش ازآبرو و حیثیت اهمیت دهید زیرا: خصلتها نشانه واقعیت وجودی شماست در حالی که آبرو وحیثیت نشانه طرز تفکری است که دیگران درباره شما دارند.

***

A man is not old until his regrets take the place of his dreams.
-John Barrymore
انسان تا زمانی که افسوس‌هایش جای رویاهایش را نگرفته، کهنسال نیست

***

The way is not in the sky . The way is in the heart

راه در آسمان نیست ( آن را آنجا جستجو نکنید ) راه هر کاری در دلهای ( شما ) است .

جملات بزرگان در مورد موفقیت به انگلیسی

You miss 100% of the shots you don’t take.

شما صد در صد فرصت هایی را که از آنها استفاده نکنید را از دست خواهید داد.

متن انگلیسی انگیزشی

Dream it
Believe it
Build it

رویای آن را داشته باش
باورش کن
بسازش.

***

Be strong enough to face life every day.

آنقدر قوی باش که هر روز با زندگی رو به رو شوی.

جملات موفقیت انگلیسی با ترجمه فارسی

  Success seems to be largely a matter of hanging on after others have let go
موفقیت تا حد زیادی یعنی دوام آوردن بعد از اینکه دیگران کار رها کرده‌اند.

متن انگلیسی انگیزشی

The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams

آینده به کسانی تعلق دارد که زیبایی رویاهایشان را باور دارند.

***

This is your life, and it’s ending one minute at a time.
-Chuck Palahniuk, Fight Club
این زندگی تو است و یک لحظه در یک دقیقه تمام می‌شود

زیباترین جملات ناب انگیزشی انگلیسی

When you catch in a calumny, you know your real friends
هنگامی که درگیر یک رسوایی می شوی، در می یابی دوستان واقعی ات چه کسانی هستند.

***

You were not born a winner

You were not born a loser

You were born a chooser

شما برنده به دنیا نیومدید

همچنین بارنده هم به دنیا نیومدید

شما با قدرت انتخاب به دنیا اومدید

The harder the battle
the sweeter the victory

هرچه نبرد سخت تر باشد
پیروزی شیرین تر است

جملات انگیزشی انگلیسی زیبا

Don’t let the fear of losing be greater than the excitement of winning

اجازه ندهید ترس برای از دست دادن، از هیجان برنده شدن بزرگ‌تر باشد

***

“For every minute you are angry you
lose sixty seconds of happiness.”
Ralph Waldo Emerson

به یاد داشته باشید :
برای هر دقیقه که عصبانی و ناراحت هستید ، شما شصت ثانیه خوشحالی را از دست می دهید …
– امرسون

***

If you cannot do great things, do small things in a great way

اگر نمی‌توانید کارهای بزرگ انجام دهید، چیزهای کوچک را با روش عالی انجام دهید

جملات ناب انگیزشی با ترجمه فارسی

There are two ways to be happy , Either improve your reality , or lower your expectations

امروز به این فکر کن : دو راه برای شاد بودن وجود دارد یا واقع بینیت را بالا ببر یا انتظاراتت را پایین بیاور .

متن انگلیسی انگیزشی

 The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams
آینده به کسانی تعلق دارد که زیبایی رویاهایشان را باور دارند.

***

  You’ve got to truly believe in your abilities. Assess yourself to gain a clear understanding of what you are able to accomplish, and use this as fuel to light your own fire
اگر می‌خواهید فرد موفقی شوید باید به توانایی‌های خود اعتقاد داشته باشید. خود را ارزیابی کنید تا درک روشنی از آنچه قادر به انجام آن هستید به دست آورید و از این به عنوان سوخت برای روشن کردن آتش وجودتان استفاده کنید.

جمله انگیزشی انگلیسی

Develop success from failures. Discouragement and failure are two of the surest stepping stones to success | Dale Carnegie

موفقیت را از شکست‌ها بیرون بکشید. نابودی و شکست، دو قدم از گام‌های موفقیت هستند. | دیل کارنگی

***

آن که امروز را از دست می دهد ! فردا را نخواهد یافت
هیچ روزی از امروز با ارزشتر نیست
Who looses today, won’t find tomorrow
There is nothing important as today.

***

A man who dares to waste one hour of time has not discovered the value of life

مردی که جرأت می‌کند یک ساعت وقت را تلف کند، ارزش زندگی را کشف نکرده است…

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا